Ingezoomd

2020 - 2022 3 seizoenen - 84 afleveringen

18 uur 19 minuten totale afspeellengte

Spreker

Gezondewoorden.nl - In deze rubriek zoomt Gerard in op een tekstgedeelte, een vers of een woord in de grondtekst, met als doel te bezien wat er precies staat geschreven.

Sorteer Andersom

1

Ingezoomd: inleiding - Hand.17:11: onderzoeken van de Schriften17 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden In deze video geef ik een inleiding hoe ik de komende tijd met behulp van video en een bijbelstudieprogramma wil laten zien wat er precies staat geschreven. Ter illustratie geeft ik een voorbeeld naar aanleiding van Hand.17:11.

2

Ingezoomd: 1 Tim.4:10: Redder van alle mensen!16 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden In 1 Tim.4:10 zegt Paulus waarom hem zoveel moeite overkwam en waarvoor hij werd gesmaad: hij had zijn hoop gevestigd op de levende God, die de Redder is van alle mensen. Maar ook dat degenen die nu al geloven een bijzondere positie hebben ontvangen. En dat juist dit onderwezen zou worden. Deze verzen onder de loep. Wat staat er echt? En wat hebben vertalingen of uitleggers ervan gemaakt?

3

Ingezoomd: 2 Tim 1. vers 10: wat is het evangelie?11 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden In 2 Tim.1:10 zegt Paulus kort en krachtig wat het evangelie is. Onze Redder Christus Jezus, doet de dood teniet en brengt onvergankelijk leven aan het licht. Wat betekent dat precies?

4

Ingezoomd: 1 Kor.15:26: de dood buiten werking gesteld!08 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden In 1 Kor.15:26 verklaart Paulus kort en krachtig dat de dood als laatste vijand zal worden teniet gedaan. Wat betekent dat?

5

Ingezoomd: 1 Kor 15:22: allen levend gemaakt!10 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden In 1 Kor.15:22 beschrijft Paulus door een haarscherpe vergelijking tussen Adam en Christus het evangelie. De eerste Adam bracht de werking van de dood tot in alle mensen, de laatste Adam, Christus, maakt allen levend.

6

Ingezoomd: Opb.13:16-18: het merkteken van het beest27 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Door alle actuele ontwikkelingen op het gebied van identificatie e.d. wordt er veel gespeculeerd over het merkteken van het beest uit Opb.13:16-18. Wat staat er precies in deze tekst? En kunnen we dan ook nú reeds duiden wat het merkteken van het beest zal zijn?

7

Ingezoomd: Gal. 3:19 en Rom. 5:20: waartoe is dan de wet?11 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden De wet wordt veelal gezien als een leefregel om naar te leven. Een mens zou een wet nodig hebben, zodat hij weet wat hij moet doen en vooral wat hij niet moet doen en daardoor zou een mens minder zondigen, is het idee daarbij. Maar als Paulus antwoord geeft op de vraag waarom de wet is gegeven, blijkt het antwoord radicaal anders. De wet is gegeven om zonde te doen toenemen. Waarom?

8

Ingezoomd: Fil.2:10-11: alle knie zal buigen!11 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden In Filippenzen 2 verklaart Paulus dat in de naam van Jezus elke knie zal buigen en alle tong zal belijden dat Hij Heer is. Dat het echt om elk schepsel gaat, blijkt uit zijn formulering. Sommigen hebben dit uitgelegd als een gedwongen buigen, maar dat is niet aan de orde. Paulus laat daar geen misverstand over bestaan. Tot eer van God de Vader!

9

Ingezoomd: Jes.45:23-25: alle tong zal mij zweren13 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Jesaja 45 is één van die hoofdstukken uit het oude testament waarin een geweldig getuigenis wordt gegeven van het feit dat God werkelijk GOD is, de Schepper en Bedenker van alles. Daarom zal ook ooit elk schepsel tot deze erkenning komen. Alle tong zal dat bevestigen.

10

Ingezoomd: Ef 3:3: verborgen en geopenbaard10 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Één van de grote onderwerpen van de brieven van Paulus is 'de verborgenheid' of 'het geheim(enis)'. Paulus mocht verborgen zaken bekend maken die hem door Christus Jezus geopenbaard waren. In deze video laat ik zien wat deze twee Griekse woorden, die vertaald zijn met verborgenheid en openbaring, betekenen.

11

Ingezoomd: Ef. 3:6: het geheim onthuld!13 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden In Efeze 3 maakt Paulus iets bekend met betrekking tot de natiën dat altijd verborgen was gebleven. Vaak wordt gezegd dat wij als gelovigen delen in de zegeningen van Israël. Maar Paulus laat zien dat het anders zit. We delen in de zegeningen en beloften in Christus Jezus. Adembenemend!

12

Ingezoomd: Rom. 8:17: samen-lotbezitters van Christus13 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Paulus schrijft in de Romeinen brief dat wij lotbezitters/erfgenamen van God zijn. God geeft ons een lotbezit. Dat dit meer dan 'eeuwig leven' is, blijkt uit de toevoeging: wij zijn samen-lotbezitters/erfgenamen van Christus. Alles wat aan Christus beloofd is en gegeven wordt, is ook ons deel!

13

Ingezoomd: Ef. 1:22- 23: de ecclesia, die zijn lichaam is11 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden In de laatste verzen van Efeze 1 laat Paulus zien dat twee Psalmen (8 en 110) met geweldige voorzeggingen over de Messias, niet slechts over Christus gaan , maar over Hoofd en lichaam. Christus is niet compleet zonder Zijn lichaam!

14

Ingezoomd: Opb.1:1 en 10: de sleutel tot het boek Openbaring11 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Over Openbaring wordt heel verschillend gedacht. Sommigen zeggen dat alles of grote delen van wat in het boek beschreven wordt, reeds vervuld is. In deze video laat ik zien dat dit komt, omdat genegeerd wordt wat Johannes er zelf over zegt. In het eerste hoofdstuk, de introductie dus, vertelt hij waar Openbaring over gaat. De sleutel hangt bij de deur...

15

Ingezoomd: de gebeurtenissen in Openbaring gebeuren in snelheid11 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Het boek Openbaring is geen samenvatting van 2000 jaar heilsgeschiedenis, maar speelt zich af in de dag des Heeren. Johannes werd in geest in die dag en tijd verplaatst en noteerde wat hij te zien kreeg. Wanneer de gebeurtenissen in Openbaring aanvangen, zal dit gaan 'in snelheid'.

16

Ingezoomd: Opb. 1:3: de bestemde tijd is nabij15 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden In Opb.1:3 doet Johannes een oproep aan zijn lezers om de woorden van de profetie en dat wat geschreven is, te bewaren, want 'de bestemde tijd is nabij'. Bedoelt hij hiermee dat de dingen die hij in Openbaring naar voren brengt, zich spoedig na zijn schrijven zouden voltrekken?

17

Ingezoomd: 1 Kor.8:4-6: één God!13 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Als een refrein vind je het door heel de Schrift: er is één God. Wat betekent het begrip God en wat is Zijn relatie tot ons? Paulus bevestigt de woorden over de Ene God uit de Tenach in 1 Korinthe 8. Maar als er één God is, wie is dan de Heer Jezus Christus?

18

Ingezoomd: 2 Kor. 4:4: is Jezus God?10 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden De Schrift leert dat God één is, dat wil zeggen: Hij is uniek, er is geen ander. Toch wordt in de theologie vaak beweerd dat Christus óók God is. Maar is dat zo? Paulus zegt dat het Christus' heerlijkheid is dat Hij het beeld is van de onzienlijke God. Wat betekent dat precies?

19

Ingezoomd: is Jezus God? (2)10 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden In Kol. 1:15 zet Paulus uiteen wie Christus Jezus is, de Zoon van Gods liefde. Hij is het beeld van de onzichtbare God, maar ook: de eerstgeborene van de hele schepping. De eerste van een reeks, behoort tot de reeks. Christus is dus niet God, maar de Eersteling van Gods schepping.

20

Ingezoomd: Rom 8:18: het lijden van de tegenwoordige tijd10 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden In Romeinen 8 minimaliseert Paulus het lijden van de tegenwoordige tijd. Dat doet hij niet zonder reden: hij vergelijkt het met de heerlijkheid die aan, of 'tot in' ons geopenbaard zal worden. Zo'n geweldig vooruitzicht zet alles in het juiste perspectief!

21

2 Tim. 3:16: heel de Schrift is door God geïnspireerd12 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Paulus wijst in zijn 2e brief aan Timotheüs op het belang van de Schriften. Hij zegt hierover dat ze 'door God geïnspireerd' zijn, dat wil zeggen dat het levende woorden zijn. Daarbuiten hebben wij dan ook niets meer nodig.

22

1 Tim. 1: 1 Christus Jezus, onze hoop12 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden In de aanhef van 1 Timotheüs zegt Paulus dat de Heer Jezus Christus (andere handschriften zeggen: Christus Jezus), onze hoop is. Wat betekent dat? Hier is het slechts een vermelding van Paulus, maar in o.a. Efeze 1 licht hij dit nader toe.

23

1 Tim. 1:15-16: Paulus, eerste van zondaren19 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Dit gedeelte wordt vaak zo gelezen dat Paulus zou zeggen dat hij de grootste zondaar was. Maar dat zegt hij niet. Paulus heeft iets veel belangrijkers te melden dat zijn eigen 'zondigheid'. Hij spreekt van zijn bediening en de manier waarop God hem gered heeft. Daarin is hij een patroon voor hen die zouden volgen en dus met recht de eerste: de eerste die overweldigd werd, maar ook de eerste (en voornaamste) die in de bediening werd gesteld om het evangelie van de genade van God te proclameren.

24

1 Tim. 1:11: het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God10 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Paulus spreekt volgens de Statenvertaling en NBG vertaling in 1 Tim. 1:11 over 'de zalige God'. Maar wat is dat precies, 'zalig'? In sommige vertalingen is het ook nog eens het vertaalwoord voor twee verschillende Griekse woorden. Geen overbodige luxe dus om dat eens nader te bezien.

25

1 Tim. 1:11: het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God10 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Paulus spreekt volgens de Statenvertaling en NBG vertaling in 1 Tim. 1:11 over 'de zalige God'. Maar wat is dat precies, 'zalig'? In sommige vertalingen is het ook nog eens het vertaalwoord voor twee verschillende Griekse woorden. Geen overbodige luxe dus om dat eens nader te bezien.

26

1 Tim. 1:11: het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God10 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Paulus spreekt volgens de Statenvertaling en NBG vertaling in 1 Tim. 1:11 over 'de zalige God'. Maar wat is dat precies, 'zalig'? In sommige vertalingen is het ook nog eens het vertaalwoord voor twee verschillende Griekse woorden. Geen overbodige luxe dus om dat eens nader te bezien.

27

1 Tim. 2:1-5 bidden en danken voor de overheid?11 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Paulus roept op om te bidden en danken voor alle mensen en specifiek voor 'koningen en hooggeplaatsten'. Hoe kunnen we dat doen als we het niet eens zijn met beslissingen en beleid van de overheid? Wat is het geheim daarvan?

28

1 Tim. 1:17 de koning van de aeonen!08 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden De aeon (het tijdperk) waarin wij leven, is volgens de Schrift een boze aeon, omdat het geregeerd wordt door Satan, de god van deze aeon. Maar dat hij de god van deze aeon wordt genoemd is slechts relatief. In de absolute zin is er maar één God en Hij is ook de Koning van de aeonen. Een geruststellende gedachte!

29

1 Thess. 5:17: wat is bidden?06 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Wat is bidden eigenlijk? In deze video leg ik het vergrootglas op een Grieks woord dat wordt vertaald met 'bidden'. De woordopbouw van dit woord, wijst ons op wat bidden écht is. En dat kan zelfs ononderbroken, waartoe Paulus ons ook aanmoedigt in dit vers.

30

Rom. 11:13-14: Paulus, apostel van de natiën09 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Op meerdere plaatsen zegt Paulus dat hij een apostel en leraar van de natiën is. In tegenstelling tot Jakobus, Petrus en Johannes, die behoorden tot de twaalf apostelen, zij waren tot de twaalf stammen van Israël gezonden. Paulus maakt onderscheid en beschrijft meerdere keren zijn missie. Het mag dan ook niet verbazen dat hij in die verzen ook zegt wát hij leerde onder de natiën.

31

1 Tim. 2:7: ik werd dáártoe gesteld, als een leraar van de natiën09 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden In de eerste Timotheüs brief verklaart Paulus plechtig wat zijn missie is die hij onder de natiën zou bekendmaken en leren. God heeft alle mensen op het oog, Hij wil en zal allen redden. Daartoe gaf Christus Jezus zich als een losprijs voor allen!

32

1 Tim. 2:7: ik werd dáártoe gesteld, als een leraar van de natiën09 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden In de eerste Timotheüs brief verklaart Paulus plechtig wat zijn missie is die hij onder de natiën zou bekendmaken en leren. God heeft alle mensen op het oog, Hij wil en zal allen redden. Daartoe gaf Christus Jezus zich als een losprijs voor allen!

33

2 Tim 1:11: nogmaals: Paulus, apostel en leraar van de natiën09 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Ook in 2 Timotheüs 1 zet Paulus uiteen waartoe hij was gesteld als apostel en leraar van de natiën. Het geweldige goede bericht dat Christus Jezus de dood teniet doet en onvergankelijk leven aan het licht brengt!

34

2 Tim 2:15: het woord van de waarheid correct snijden15 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Paulus moedigt Timotheüs aan zichzelf als een goede arbeider voor God te presenteren, die het woord van de waarheid correct snijdt. Wat dit betekent, hoeven we niet zelf te bedenken, omdat Paulus hiervan een voorbeeld geeft. Het is ten diepste geen activiteit van ons om het woord recht te snijden, de Schrift zelf brengt onderscheid aan en wij zouden daarop acht geven.

35

Gal . 2:7-9 het evangelie van de voorhuid en van de besnijdenis18 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Galaten 2 is misschien wel het belangrijkste hoofdstuk in de bijbel om te leren verstaan welke woorden van de Schrift wél rechtstreeks voor ons zijn en welke niet. In deze verzen is er overeenstemming tussen Paulus en de voornaamsten van de twaalf apostelen, Jakobus, Petrus en Johannes, over een verschil in boodschap en een verschil in doelgroep. Het evangelie ván de voorhuid en het evangelie ván de besnijdenis. Wat is dat precies?

36

2 Tim. 3:14: leren en verifiëren13 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Timotheüs had niet slechts van Paulus onderwijs gehad en dus van hem geleerd. Hij had het geleerde ook geverifieerd en daardoor wist hij dat het waarheid was. Dát veroorzaakt waar geloof en dat staat er ook letterlijk.

37

2 Tim. 3:14: leren en verifiëren13 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Timotheüs had niet slechts van Paulus onderwijs gehad en dus van hem geleerd. Hij had het geleerde ook geverifieerd en daardoor wist hij dat het waarheid was. Dát veroorzaakt waar geloof en dat staat er ook letterlijk.

38

Kol. 1:20: het heelal verzoent!13 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Paulus zegt in Kol. 1:20 dat God door Zijn Zoon alles, of andere vertalingen zeggen: 'alle dingen', met zich verzoent. Wat is verzoening, wat staat er precies en hoe ver is de reikwijdte van die verzoening? Het antwoord vinden we onweerlegbaar in de context waarin Paulus dit zegt. Een geweldig evangelie!

39

Kol. 1:20: het heelal verzoent!13 minuten

Publicatie: 4 Jahren geleden Paulus zegt in Kol. 1:20 dat God door Zijn Zoon alles, of andere vertalingen zeggen: 'alle dingen', met zich verzoent. Wat is verzoening, wat staat er precies en hoe ver is de reikwijdte van die verzoening? Het antwoord vinden we onweerlegbaar in de context waarin Paulus dit zegt. Een geweldig evangelie!

40

Ef. 1:3: gezegend in alle geestelijke zegen08 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden In het begin van de Efeze brief geeft Paulus een uiteenzetting van de zegeningen die wij hebben ontvangen in Christus. Die zegeningen betreffen alle geestelijke zegeningen. De NBG vertaling heeft dit weggemoffeld. Ook staat er letterlijk niet met, maar in alle geestelijke zegeningen.

41

Ef. 1:4: uitgekozen in Hem14 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Nadat Paulus de Efeze brief aanvangt met het feit dat wij gezegend zijn in alle geestelijke zegen in de hemel in Christus, noemt hij deze zegeningen stuk voor stuk. De eerste betreft onze uitverkiezing in Hem. Maar wat is dat 'uitverkiezing'? En niet onbelangrijk: waartoe zijn wij uitverkoren?

42

Ef. 1:5: bestemd tot zoonschap13 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Een volgende zegening in de opsomming van Paulus is dat wij bestemd zijn tot zoonschap. Dit betekent dat wij niet slechts kinderen van God zijn, maar zullen aangesteld worden als zonen, in de positie om de erfenis (of: lotsdeel) te ontvangen. Ook wat die erfenis inhoudt, wordt in Efeze 1 genoemd: het heelal!

43

1 Kor. 6:2-3: weten jullie niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?09 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Paulus stelt in 1 Kor. 6:2-3 twee retorische vragen: weten jullie niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En: weten jullie niet dat wij de engelen zullen oordelen? Hij refereert hiermee aan de positie die wij hebben ontvangen in Christus, gesteld over het heelal! Dat geeft rust in roerige tijden. God gaat alles wat krom is rechtzetten en dat doet Hij door Christus en Zijn lichaam. Onze tijd komt nog!

44

Ef. 1:6: begenadigd in de Geliefde11 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Aan Paulus was het beheer van de genade van God toevertrouwd. Zijn brieven lopen dan ook over van genade. Zo zijn wij begenadigd in de Geliefde. Één met Christus, delend in Zijn positie en alle beloften die aan Hem zijn gedaan. 'De Geliefde' doet ons denken aan David, wiens naam betekent: geliefde. We vinden dan ook een schitterend type van Christus en de ecclesia in de geschiedenissen van David.

45

Ef. 1:7: vrijkoping en bevrijding10 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed en de vergeving van de misdaden, zeggen de meeste vertalingen in Ef. 1:7. Het staat er nog veel mooier. We zijn vrijgekocht door Hem en daardoor bevrijd van misstappen. Zonden en misdaden spelen geen enkele rol meer. In vrijheid gesteld van dat was ons eens gevangen hield.

46

Ef. 1:9-10: het geheim van Zijn wil (1)18 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Één van de zegeningen is dat God aan ons het geheim van Zijn wil bekend maakt. Dat geheim was tot dan toe verborgen gebleven en werd via Paulus geopenbaard. In de Christus wordt de hele schepping onder één Hoofd samengebracht, zegt hij in deze verzen. Maar dat is geen geheim, want dat vinden we ook al in de oudtestamentische geschriften. Het geheim dat Paulus bekendmaakt, is dat wij, gelovigen uit de natiën, delen in de positie en de beloften van Christus Jezus. Ge-wel-dig!

47

Ef. 1:11: het geheim van Zijn wil (2)14 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden God gaat door Zijn Zoon, Christus Jezus, het heelal tot Zijn bestemming brengen. Het grote geheim dat Paulus bekend maakt, is dat God zich in deze tijd een groep verzameld die één is met Zijn Zoon. Zij zijn ingelijfd in het lichaam van Christus en delen dan ook in alles wat aan Hem beloofd is. Delend in de allerhoogste positie, wat een toekomst!

48

Ef. 1:13-14: verzegeld met de heilige geest van de belofte10 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Paulus sluit de opsomming van de geestelijke zegeningen af met de laatste zegening: tot het moment waarop we ons lotsdeel zullen ontvangen, bij de verlossing van ons lichaam, zijn we als onderpand verzegeld met de heilige geest van de belofte. Als een garantie en waarborg!

49

Ef.2:8: geloof is Gods naderingsgeschenk08 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden In Ef.2:8 staat dat geloof een gave van God is. Letterlijk staat er: het is Gods naderingsgeschenk. Wat is dat? Voor de betekenis hierachter moeten we in het oude testament zijn, want 'naderingsgeschenk' is een begrip uit de offerdienst. In het oude testament naderde men tot God via een offer. In deze huishouding van genade nadert God tot de mens met Zijn naderingsgeschenk: geloof!

50

1 Kor.1:1: Paulus, afgevaardigde van Christus Jezus09 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden De aanhef van de brieven van Paulus vertonen veel overeenkomsten. Deze herhaling wijst ons dan ook op het belang van deze woorden. Paulus schrijft deze brief en hij maakt zich bekend als 'een afgevaardigde van Christus Jezus'. Daarmee zijn het niet zijn woorden die hij spreekt, maar de woorden van Christus Jezus zelf, de opgewekte Heer!

51

Fil.2:1-16: de aandacht vestigen op het woord van het leven07 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Deze wereld is in duisternis en de leugen regeert. Dat zien we om ons heen, tenminste, als onze ogen daarvoor geopend zijn. Maar duisternis wordt niet verdreven door duisternis, maar door licht. Vandaar dat Paulus zegt dat wij schijnen als lichten temidden van een kromme en verdraaide generatie, door de aandacht te vestigen op het woord van het leven. Dát verdrijft alle duisternis!

52

Spr. 4:22: gezondheid voor het lichaam12 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Spreuken is het boek van wijsheid en de vrees van JAHWEH is het begin van wijsheid, zo vangt het boek aan. Werkelijke wijsheid vinden we in het woord van God, daarin vinden we alles wat we nodig hebben. Dit woord heeft ook een positieve uitwerking op onze gezondheid. Hoezo?

53

Spr. 10:11: de mond van de rechtvaardige is een bron van leven10 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Een rechtvaardige is in de Schrift een gelovige. In de eerste plaats is Christus de rechtvaardige. Maar ieder die vertrouwt op het woord van God is een rechtvaardige. Wie gelooft in het woord, spreekt het ook. Immers, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Vandaar dat de mond van de rechtvaardige een bron van leven is!

54

Spr.3:5-6 vertrouw op Jahweh met heel je hart08 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Wanneer we op God vertrouwen en Hem kennen in al onze wegen, zal Hij onze wegen recht maken. Dat impliceert ook dat onze wegen niet recht zijn. Het gaat wellicht in tegen ons verstand maar God doet alles meewerken ten goede, zoals Paulus dat ook zegt in Rom.8:28. Vertrouw Hem daarin!

55

Ex.2:3: de ark van Mozes10 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Mozes werd gelegd in een biezen kistje of mandje, aldus de meeste vertalingen. Maar wist je dat hier hetzelfde woord gebruikt wordt als voor de ark van Noach? En dat is niet alles, want deze 'ark' werd gemaakt van papyrus. Papyrus is een schriftdrager en daarmee een beeld van het woord van God. In deze geschiedenis(sen) wordt uitgedrukt hoe redding tot stand komt.

56

Ex.3:1-2: Mozes en de brandende doornstruik13 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Mozes wordt door God geroepen bij de berg Horeb (=Sinaï, zie Deut.4:10-11) vanuit een brandende doornstruik. Deze doornstruik is een uitbeelding van de wet. Later spreekt Paulus van de 'vloek van de wet' (Gal.3:13) en over de wet als 'een bediening van de dood' (2 Kor.3:7). Toch maakt God zich in die doornstruik bekend, hoe zit dat?

57

De adem van leven (en over mondkapjes...)10 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Hoe belangrijk is de adem eigenlijk? Daarvoor moeten we naar de oorsprong, de schepping van Adam. Hij werd 'een levende ziel' omdat God de adem van leven in zijn neusgaten blies. Na de opstanding van Christus ademde, of blies, Hij op Zijn discipelen en zo ontvingen zij geest. Ook geest is een synoniem van leven. Zijn woorden zijn (ademen) geest en leven (Joh.6:63).

58

Ta panta (1)22 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Onlangs kreeg ik een vraag via e-mail over de term 'ta panta'. Dit is een Griekse term, die in het Nederlands vertaald weergegeven zou kunnen worden met 'het alles', 'het al', of 'de alles'. 'ta' = de/het en 'panta' = alles. De vraagsteller vraagt of er een verschil is tussen 'panta' en 'ta panta'. Kort gezegd: wordt bij 'panta' werkelijk 'alles' bedoeld en is er bij 'ta panta' sprake van een beperking? Dit lijkt een nogal 'technische' kwestie, maar het is van groot belang, omdat er Schriftplaatsen zijn waar staat dat God 'het al' (ta panta) verzoent met Zichzelf en ook dat Hij 'het al' (ta panta) onder één Hoofd gaat samenbrengen. Ik neem je in deze video's mee naar alle Schriftplaatsen waar de term voorkomt en daar zitten werkelijke pareltjes tussen. Maar nog belangrijker: ik denk dat het na het bekijken van de video's geen vraag meer hoeft te zijn, wat er met 'ta panta' bedoeld wordt. In deze video wordt besproken: Marc.4:11; Hand.17:25; Rom.8:32; Rom.11:36; 1 Kor.15:27-28.

59

Ta panta (2)15 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Onlangs kreeg ik een vraag via e-mail over de term 'ta panta'. Dit is een Griekse term, die in het Nederlands vertaald weergegeven zou kunnen worden met 'het alles', 'het al', of 'de alles'. 'ta' = de/het en 'panta' = alles De vraagsteller vraagt of er een verschil is tussen 'panta' en 'ta panta'. Kort gezegd: wordt bij 'panta' werkelijk 'alles' bedoeld en is er bij 'ta panta' sprake van een beperking? Dit lijkt een nogal 'technische' kwestie, maar het is van groot belang, omdat er Schriftplaatsen zijn waar staat dat God 'het al' (ta panta) verzoent met Zichzelf en ook dat Hij 'het al' (ta panta) onder één Hoofd gaat samenbrengen. Ik neem je in deze video's mee naar alle Schriftplaatsen waar de term voorkomt en daar zitten werkelijke pareltjes tussen. Maar nog belangrijker: ik denk dat het na het bekijken van de video's geen vraag meer hoeft te zijn, wat er met 'ta panta' bedoeld wordt. In deze video wordt besproken: 1 Kor.2:15; 1 Kor.8:6; 1 Kor.1:12; 1 Kor.12:6; 1 Kor.12:19; Gal.3:22.

60

Ta panta (3)23 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Onlangs kreeg ik een vraag via e-mail over de term 'ta panta'. Dit is een Griekse term, die in het Nederlands vertaald weergegeven zou kunnen worden met 'het alles', 'het al', of 'de alles'. 'ta' = de/het en 'panta' = alles De vraagsteller vraagt of er een verschil is tussen 'panta' en 'ta panta'. Kort gezegd: wordt bij 'panta' werkelijk 'alles' bedoeld en is er bij 'ta panta' sprake van een beperking? Dit lijkt een nogal 'technische' kwestie, maar het is van groot belang, omdat er Schriftplaatsen zijn waar staat dat God 'het al' (ta panta) verzoent met Zichzelf en ook dat Hij 'het al' (ta panta) onder één Hoofd gaat samenbrengen. Ik neem je in deze video's mee naar alle Schriftplaatsen waar de term voorkomt en daar zitten werkelijke pareltjes tussen. Maar nog belangrijker: ik denk dat het na het bekijken van de video's geen vraag meer hoeft te zijn, wat er met 'ta panta' bedoeld wordt. In deze video wordt besproken: Ef.1:10, 11 en 23; Ef.3:9; Ef.4:10 en15.

61

Ta panta (4)22 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Onlangs kreeg ik een vraag via e-mail over de term 'ta panta'. Dit is een Griekse term, die in het Nederlands vertaald weergegeven zou kunnen worden met 'het alles', 'het al', of 'de alles'. 'ta' = de/het en 'panta' = alles De vraagsteller vraagt of er een verschil is tussen 'panta' en 'ta panta'. Kort gezegd: wordt bij 'panta' werkelijk 'alles' bedoeld en is er bij 'ta panta' sprake van een beperking? Dit lijkt een nogal 'technische' kwestie, maar het is van groot belang, omdat er Schriftplaatsen zijn waar staat dat God 'het al' (ta panta) verzoent met Zichzelf en ook dat Hij 'het al' (ta panta) onder één Hoofd gaat samenbrengen. Ik neem je in deze video's mee naar alle Schriftplaatsen waar de term voorkomt en daar zitten werkelijke pareltjes tussen. Maar nog belangrijker: ik denk dat het na het bekijken van de video's geen vraag meer hoeft te zijn, wat er met 'ta panta' bedoeld wordt. In deze video wordt besproken: Fil.3:8 en 21 Kol.1:16, 17 en 20.

62

Ta panta (5)19 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Onlangs kreeg ik een vraag via e-mail over de term 'ta panta'. Dit is een Griekse term, die in het Nederlands vertaald weergegeven zou kunnen worden met 'het alles', 'het al', of 'de alles'. 'ta' = de/het en 'panta' = alles De vraagsteller vraagt of er een verschil is tussen 'panta' en 'ta panta'. Kort gezegd: wordt bij 'panta' werkelijk 'alles' bedoeld en is er bij 'ta panta' sprake van een beperking? Dit lijkt een nogal 'technische' kwestie, maar het is van groot belang, omdat er Schriftplaatsen zijn waar staat dat God 'het al' (ta panta) verzoent met Zichzelf en ook dat Hij 'het al' (ta panta) onder één Hoofd gaat samenbrengen. Ik neem je in deze video's mee naar alle Schriftplaatsen waar de term voorkomt en daar zitten werkelijke pareltjes tussen. Maar nog belangrijker: ik denk dat het na het bekijken van de video's geen vraag meer hoeft te zijn, wat er met 'ta panta' bedoeld wordt. In deze video wordt besproken: Kol.3:8 en 11; 1 Tim.6:13; Hebr.1:3, 2:8 en 10; Opb.4:11.

63

Spr.29:25 en Fil.4:6-7: wie in JAHWEH vertrouwt wordt onneeembaar gemaakt!11 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Vrees VAN mensen wordt dagelijks over ons uitgestort via media en andere kanalen. Daar is geen ontkomen aan. Maar er is een medicijn, dat niet slechts symptomen bestrijdt, maar ons onneembaar maakt en waardoor de vrede van God ons hart en onze gedachten beheerst. Zowel Salomo als Paulus getuigen hiervan.

64

2 Kor.4:17-18: de korte tijd vs onze aeonische heerlijkheid12 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Ons leven hier op aarde is per definitie kort. De Schrift vergelijkt het dan ook met een ademtocht, of met het gras, dat opkomt en verdort. Hoe anders wordt er gesproken over onze toekomstige heerlijkheid. Die twee zijn niet met elkaar te vergelijken. Onze toekomstige heerlijkheid overtreft alle verdrukking en lijden van het aardse bestaan. Kwantitatief en kwalitatief!

65

Hand.28:30-31: Paulus in lockdown09 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Paulus heeft meerdere keren opgesloten gezeten in gevangenschap. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in het laatste hoofdstuk van Handelingen. Paulus is daar gevangen in zijn eigen gehuurde woning en ontvangt allen die willen komen en onderwijst hen. Een schitterend plaatje van de ecclesia. Laten we Paulus navolgen en elkaar wijzen op de geweldige dingen die hij mocht bekendmaken, ook, of moet ik zeggen, juíst in deze lockdown.

66

De voleinding van de aeon (1)26 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Stuk voor stuk spreken (wereld)leiders zich uit voor een grote omwenteling. en gebruiken daarvoor termen als: Great Reset, build back better, enz. Wat er terecht zal komen van deze menselijke plannen, valt natuurlijk nog niet precies te zeggen. Wat wel vast staat, is dat er een nieuwe tijd gaat komen, maar die is geen mensenwerk. Deze (boze) aeon zal spoedig beëindigd worden en overgaan in een nieuw tijdperk: de toekomende aeon. De boze weet dat zijn rol spoedig uitgespeeld zal zijn en zal zijn staart steeds meer roeren. Verwarring, leugen, onrecht, angst, enz. zal steeds meer 'mainstream' worden. In deze video ga ik in op de teksten waarin de term 'de voleinding van de aeon' voorkomt. Wat kunnen we nog verwachten nu we steeds dichter bij dat moment komen? En nog belangrijker: wat is ons houvast in deze moeilijke tijden?

67

De voleinding van de aeon (2)20 minuten

Publicatie: 3 Jahren geleden Op meerdere plaatsen wordt het einde van de aeon geïllustreerd door een zwangere vrouw die barensweeën heeft. Naarmate het einde van de aeon nadert, zullen deze barensweeën toenemen. Maar dat is slechts een deel van het verhaal, want deze weeën zijn erop gericht om nieuw leven voor te brengen. Blijde verwachting, hoop en verlossing!


Alle seizoenen

Seizoen 1 - 2020
Seizoen 2 - 2021
Seizoen 3 - 2022