Reken maar (Video)

2017 1 season - 11 episodes

16 uur 25 minuten total length

Speaker

Goedbericht.nlEpisodes

Season 1 2017

Sorteer Andersom

1

Reken maar! (1) Van Adam tot uittocht01 hour 31 minutes

Publication: 7 years ago Deze eerste avond is een inleiding tot een strikt Bijbelse chronologie. Wat zijn daarvan de achterliggende principes? Kenmerkend voor de uitkomst is in elk geval een onmiskenbaar Goddelijk design. Deze avond houden we ons bezig met de tijd vanaf Adam tot aan de geboorte van Abram – precies 2000 jaar. En nog weer exact 500 jaar later komen we uit bij de uittocht uit Egypte. Het 50e jubeljaar, 50 maal 50 jaar – Israël viert het jubeljaar bij uitstek bij de uittocht uit het huis van Egyptes slavernij.

2

Reken maar! (2) Van uittocht tot Salomo01 hour 27 minutes

Publication: 7 years ago Tot dusver zagen we dat Abram werd geboren in het jaar 2000 (sinds Adam) en precies 500 jaar daarna de uittocht uit Egypte plaatsvond. Dat wil zeggen: in het jaar 2500, het jubeljaar in het kwadraat (50 x 50). In deze studie wordt duidelijk dat 50 jaar na de uittocht (dus in 2550) het beloofde land was veroverd en door loting verdeeld. Na dit jaar zou de telling van sabbatsjaren en jubeljaren beginnen. Volmaakt synchroon lopend met de jaartelling sinds Adam! Tevens zien we dat vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de completering van het tempel- en paleis-complex van Salomo weer exact 500 jaren verlopen. Uitkomend dus op het jaar 3000 AH. Ook deze uitkomst getuigt van Goddelijk design!

3

Reken maar! (3) Van Salomo tot Kores01 hour 23 minutes

Publication: 7 years ago In het vijfhonderdste jaar na de uittocht, wanneer de tempel- en paleiscomplexen gereed zijn, verschijnt de HERE opnieuw aan Salomo. Salomo wordt op het hart gebonden te luisteren naar het woord van God, opdat zijn troon bevestigd zou worden. Zo niet, dan zou zijn dynastie eindigen in een drama. De tempel zou verwoest worden en het volk in ballingschap terecht komen. We weten dat Salomo inderdaad uiteindelijk ongehoorzaam werd en verleid tot de afgoden. Na Salomo’s dood brak het koninkrijk inderdaad in tweeën en Davids huis in Jeruzalem regeerde over nog slechts twee stammen. Twintig koningen volgden elkaar op over een periode van vierhonderd dertig jaren (gerekend vanaf de verschijning aan Salomo). Het ging van kwaad tot erger, totdat in het elfde jaar van Zedekia, Jeruzalem door de legers van Nebukadnezar met de grond gelijk gemaakt werd, de tempel incluis. Voor zeventig jaar, zoals voorzegd door Jeremia. Waarmee opnieuw een periode van exact vijfhonderd jaren werd afgesloten.

4

Reken maar! (4) Het eerste jaar van Kores01 hour 27 minutes

Publication: 7 years ago De verwoesting van Jeruzalem zou zeventig jaar duren volgens de profetie van Jeremia. Het laatste jaar van die periode viel samen met de machtsovername van Babel door het Perzische rijk o.l.v. koning Kores. En meteen in dat jaar besluit deze machtige man om in opdracht van “de God des hemels” de tempel te Jeruzalem te herbouwen. De vraag is: wat bracht Kores daartoe? Het antwoord is gelegen in de boekrol van de profeet Jesaja, waarin ongeveer tweehonderd jaar eerder Kores reeds bij name genoemd was als degene die Jeruzalem en de tempel t.Z.t. zou herbouwen. Als Kores van deze profetie op de hoogte gebracht wordt (wellicht door de hoogbejaarde Daniël) is hij diep onder de indruk! Hij kan niet anders dan precies doen wat hem volgens Jesaja en Jeremia te doen stond. Het is in datzelfde jaar dat Daniël een aangrijpend gebed bidt namens zijn volk en diep door het stof gaat. Maar nog voordat Daniël uitgebeden is brengt de engel Gabriel hem het bericht over, dat zojuist het woord is uitgegaan, nl. om de stad en tempel te herbouwen. En tevens krijgt hij een visioen over opnieuw een periode van zeventig jaarweken (= vijfhonderd jaren) die dit keer zou eindigen bij de Messias…

5

Reken maar! (5) 7 & 62 weken01 hour 30 minutes

Publication: 7 years ago Als Daniël aan het einde van de 70 jaar van Jeruzalems puinhopen, pleit op Gods beloofde ingrijpen, dan wordt zijn gebed onderbroken. Het is de boodschapper Gabriël die hem bekendmaakt dat zojuist het woord is uitgegaan om Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Tevens wordt aan Daniël bekend gemaakt dat de uitvaardiging van dit woord ook het begin zou inluiden van een nieuwe periode van 70 jaarweken, d.w.z. 70 sabbatsjaren-cycli, oftewel 500 jaren. Eerst 7 jaarweken (= inclusief jubeljaar is dat 50 jaar) waarin de stad zou worden herbouwd. Deze termijn verwijst naar de tijd die in Ezra en Nehemia wordt beschreven. En vervolgens zouden nog eens 62 jaarweken volgen die eindigen bij “Messias, vorst”… die daarna zou worden uitgeroeid.

6

Reken maar! (6) De 70-ste week01 hour 44 minutes

Publication: 7 years ago Zoals de tachtigjarige oorlog, tachtig jaar duurde, zo duren de zeventig jaarweken, zeventig jaarweken. Zeven jaarweken staat voor negen en veertig jaar plus een vijftigste jubeljaar, zodat zeventig jaarweken dus staat voor tien keer vijftig, dat is vijfhonderd jaar. Deze termijn begon bij Kores die het woord deed uitgaan om Jeruzalem te herstellen en ze zou eindigen als de Messias zijn werk van verzoening (beschutting) zou hebben volbracht. Maar Daniëls volk en de heilige stad zouden daar blind voor zijn: gezicht en profeet zouden voor haar worden verzegeld. De zeventigste week is de jaarweek waarin de Messias een (nieuw) verbond zou bekrachtigen. De eerste drie en half jaar tot op zijn sterven, toen Hij in het uur van het avondoffer de offerdienst deed staken vanwege het scheuren van het voorhangsel van de tempel. Daarna zouden nog drie en half jaar volgen waarin de (inmiddels opgewekte) Messias het nieuwe verbond zou bekrachtigen voor velen van het volk en de heilige stad. Dit duurde tot de dood van Stefanus…

7

Reken maar! (7) De 70-ste week & daarna01 hour 30 minutes

Publication: 6 years ago Als de Messias zou komen zou Hij (volgens Daniël 9) een verbond zeven jaar bekrachtigen. De eerste drie en half jaar verwijzen naar de periode van Jezus’ publieke bediening op aarde tot aan het moment dat Hij tijdens het Pascha, op het moment van het avondoffer stierf en slachtoffer en sprijsoffer deed ophouden. Nog drie en half jaar zouden volgen, waarin Hij (maar nu als de opgestane) op krachtige wijze de boodschap aan Israël en de heilige stad, zou bevestigen door tekenen en wonderen. Het eindigde abrupt bij de steniging van Stefanus. Dit moment markeert het einde van de zeventig jaarweken van Daniël 9…

8

Reken maar! (8) Na twee dagen01 hour 29 minutes

Publication: 6 years ago Over de koppeling tussen tussen de Bijbelse tijdbalk met de gangbare tijdrekening. In welk jaar bevinden we ons thans? En verder: wat zegt de Bijbel over de tijd sinds het heengaan van de Heer. Hoe lang blijft Hij weg oftewel: wanneer keert Hij weer terug? Hosea 6 spreekt daarover. Niet alleen over de omstandigheden waarin het volk Israël zich dan zal bevinden maar ook over het tijdstip waarop dat zal zijn. “Na twee dagen” en “op de derde dag”. Dat moge nogal cryptisch klinken: het is Petrus die in zijn laatste brief, deze taal ondubbelzinnig decodeert. Ook wijst hij op de belangwekkende rol van “onze geliefde broeder Paulus” in die tussentijd…

9

Reken maar! (9) Na zes dagen01 hour 21 minutes

Publication: 6 years ago Zoals de Bijbel leert dat de Heer “na twee dagen” zou terugkeren tot zijn volk om hen te doen herrijzen, zo leert de Schrift ook dat dit “de zevende dag” zal inluiden. De dag van de sabbatsrust die overblijft voor het volk van God. In beide gevallen mag het ons niet ontgaan dat voor de Heer, één dag is als duizend jaar. Dat aan de sabbatdag van het millennium zes millennia zullen vooraf gaan, is geen nieuwe vinding. De Joodse traditie is daar vanouds al mee bekend en ook voor de vroege kerkvaders was dit een vanzelfsprekend gegeven. Ook Luther ging hiervan uit.

10

Reken maar! (10) 120 jubeljaren01 hour 28 minutes

Publication: 6 years ago De Bijbelse tijdlijn tot aan het aanbreken van het Messiaanse Koninkrijk telt zes millennia. Onderverdeeld in drie keer tweeduizend jaar. Zesduizend jaar komt overeen met zestig eeuwen oftewel honderdtwintig cycli van jubeljaren. Deze honderdtwintig cycli zien we schitterend geïllustreerd in het leven van Mozes dat onderverdeeld is in drie keer veertig jaar. Pal na de dood van Mozes trok het volk Israël het beloofde land binnen. Door de Jordaan, achter de ark aan. Zij het op zekere afstand… Onder de oppervlakte liggen hier prachtige chronologische hints!

11

Reken maar! (11) de overgangsjaren naar het Millennium01 hour 31 minutes

Publication: 6 years ago De tegenwoordige boze aeon zal binnenkort plaats gaan maken voor “de komende aeon” waarin Christus zal heersen. De periode die deze transitie beslaat wordt op diverse wijzen in de Schrift benoemd. Er worden bovendien ook diverse termijnen benoemd, allemaal gerekend vanaf het moment dat op het tempelplein in Jeruzalem de het dagelijks offer zal worden gestaakt en een gruwel wordt opgericht.