Ingezoomd: Eerste Korinthe Brief (Video)

2020 - 2021 2 seasons - 100 episodes

17 uur 10 minuten total length

Speaker

Gezondewoorden.nl - In deze rubriek zoomt Gerard in op een tekstgedeelte, een vers of een woord in de grondtekst uit de Eerste brief van Paulus aan de Korinthiers, met als doel te bezien wat er precies staat geschreven.

Episodes

Season 1 2020

Sorteer Andersom

1

1 Kor.1:1: Paulus, afgevaardigde van Christus Jezus09 minutes

Publication: 3 years ago De aanhef van de brieven van Paulus vertonen veel overeenkomsten. Deze herhaling wijst ons dan ook op het belang van deze woorden. Paulus schrijft deze brief en hij maakt zich bekend als 'een afgevaardigde van Christus Jezus'. Daarmee zijn het niet zijn woorden die hij spreekt, maar de woorden van Christus Jezus zelf, de opgewekte Heer!

2

1 Kor.1:2: de ecclesia van de God11 minutes

Publication: 3 years ago Paulus schrijft de 1e Korinthe brief 'aan de ecclesia van de God in Korinthe'. Het woord 'ecclesia' wordt meestal vertaald met 'gemeente', maar wat is dat precies? Waar gelovigen samenkomen rondom het woord, is dat dé ecclesia. Het deel vertegenwoordigt het geheel. Ook wijst het ons op onze geweldige toekomst: regerend met Christus!

3

1 Kor.1:3: genade en vrede van God!11 minutes

Publication: 3 years ago De groet van Paulus in dit vers is niet zomaar een groet, maar spreekt van het evangelie dat hem wat toevertrouwd. Het legt de basis voor alles wat hij daarna in deze brief te melden heeft.

4

1 Kor. 1:4-7: danken vanwege de genade van God09 minutes

Publication: 3 years ago Hoewel Paulus de Korinthiërs verwijt dat zij vleselijk waren en onmondigen in Christus (3:1) vangt hij deze brief toch aan met God te danken voor hen, vanwege de genade van God, die hen in Christus Jezus gegeven wordt. Paulus keek naar hen zoals God dat deed en zoals ze eens zullen zijn: volmaakt!

5

1 Kor. 1:7-9: Hij zal ons bevestigen tot het einde10 minutes

Publication: 3 years ago Een geweldige belofte houdt Paulus zijn lezers voor. God zal ons bevestigen tot in de dag van de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Dat is niet gebaseerd op ons kunnen en kan niet ongedaan gemaakt worden vanwege ons falen. Het is gebaseerd op de trouw van God!

6

1 Kor.1:10-13: eenheid in Christus10 minutes

Publication: 3 years ago We zijn geroepen in gemeenschap met Gods Zoon. In Hem zijn wij één en met Hem onlosmakelijk verbonden. Toch beriep men zich in Korinthe op bepaalde leraren en bracht daarmee onderscheid aan. Paulus noemt dit scheuringen (Grieks: schisma). Sinds Paulus is er weinig veranderd in de christelijke wereld. De meeste kerkgenootschappen zijn tot stand gekomen door afscheidingen.

7

1 Kor.1:14-17: Paulus, niet gezonden om te dopen11 minutes

Publication: 3 years ago Paulus is in dit gedeelte nogal laconiek over de doop. Hij weet zich nog net te herinneren wie hij gedoopt heeft, maar zegt er meteen achteraan dat hij niet was gezonden om te dopen. Rituelen spelen geen rol in Paulus bediening en boodschap. Op andere plaatsen in zijn brieven wijst hij op de ene doop. Dat is geen doop in water, maar een geestelijke doop.

8

1 Kor.1:17: Paulus' evangelie, geen rituelen en wijsheid van woorden10 minutes

Publication: 3 years ago Paulus sluit zijn onderwerp over de doop af met de mededeling dat hij niet gezonden was om te dopen, maar om het goede bericht te brengen. Óók niet met wijsheid van woorden. De wijsheid van de wereld is het onderwerp van de volgende verzen. Paulus heeft het in dit vers al over wat hij later samenvat als: Joden zoeken tekenen en Grieken zoeken wijsheid (:22).

9

1 Kor.1:18-21 wijsheid van God vs wijsheid van de wereld11 minutes

Publication: 3 years ago Gods wijsheid blaast de zogenaamde de wijsheid van de wereld weg. Het is zowel in de seculiere wereld als in de godsdienstige wereld dwaasheid dat God zou redden door middel van een mens die stierf aan een kruis. Toch is dat Gods wijsheid om zo de wereld te redden. Na drie dagen wekte God Christus op uit de doden. Waar waren toen de wijzen van deze wereld en met name de Schriftgeleerden van Israël?

10

1 Kor. 1:21-23 de dwaasheid van de prediking11 minutes

Publication: 3 years ago Dat God redt door iemand die stierf aan een kruis, is voor Joden een ergernis en voor Grieken dwaasheid. Het voldoet niet aan hun verwachtingen. God heeft dit echter zo bepaald met een doel, het is zo geplaatst door Hem. Opdat Hij de zogenaamde wijsheid van de wereld te kijk zou zetten.

11

1 Kor.1:24: Christus, Gods kracht en wijsheid06 minutes

Publication: 3 years ago Voor de wereld is de boodschap van een gekruisigde Christus dwaasheid. Voor de Jood, die een Messias verwacht die een koninkrijk opricht en dit begeleidt met tekenen, is de boodschap van het kruis een struikelblok. Maar er zijn er, zowel uit de Joden als uit de Grieken, die gehoor geven aan de boodschap. Zij zijn geroepenen. Voor hen is Christus de kracht en wijsheid van God!

12

1 Kor.1:25 29: zodat geen vlees zich zal beroemen voor God09 minutes

Publication: 3 years ago God kiest het dwaze en zwakke van de wereld uit om het sterke en de wijsheid van deze wereld te kijk te zetten. Ook de ecclesia, die nu geroepen wordt, bestaat hoofdzakelijk uit het zwakke en dwaze van deze wereld. Zodat geen vlees zich zal beroemen voor God!

13

1 Kor.1:30-31: wie roemt, laat hij roemen in de Heer!09 minutes

Publication: 3 years ago Uit Hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn, is de conclusie waarmee Paulus zijn betoog in 1 Korinthe 1 afsluit. Alles wat wij zijn en wat wij ontvangen, is uit Hem. Opdat het zal zijn: wie roemt, laat hij roemen in de Heer!

14

1 Kor. 2:1-2 alleen Jezus Christus, en die gekruisigd is10 minutes

Publication: 3 years ago Paulus herinnert de Korinthiërs hoe hij onder hen zijn boodschap had verkondigd. Dat was niet met superioriteit van woorden of van wijsheid. Hoewel hij een geleerd man was, had hij van al die dingen afgezien in zijn proclamatie van het evangelie. Hij had zonder opsmuk verteld van een gekruisigde Christus. Hoewel die boodschap voor de wereld dwaasheid is en voor de Joden een struikelblok, het is de kracht van God, die alle menselijke inbreng en bouwwerken omver blaast!

15

1 Kor.2:3-5: Gods kracht in zwakheid11 minutes

Publication: 3 years ago Paulus kwam onder de Korinthiërs in zwakheid. Dat zou naar de mens gesproken geen aanbeveling zijn. Maar toch is dat het juist wel. Gods kracht wordt in zwakheid tot volmaaktheid gebracht.

16

1 Kor.2:6-7: Gods wijsheid, tevoren, vóór de aeonen bestemd tot onze heerlijkheid13 minutes

Publication: 3 years ago Paulus was niet met wijsheid van woorden gekomen onder de Korinthiërs, maar had wel degelijk wijsheid te melden, maar onder de Korinthiërs kon hij die nauwelijks kwijt. Ook spreekt Paulus over 'de wijsheid van deze aeon', 'de oversten van deze aeon' en Gods wijsheid die Hij 'tevoren vóór de aeonen' bestemd heeft tot onze heerlijkheid. Wat is een aeon?

17

1 Kor.2:7-8: Gods wijsheid in verborgenheid10 minutes

Publication: 3 years ago Paulus had wel degelijk wijsheid te melden, ook al was hij bij de Korinthiërs niet met wijsheid van woorden gekomen. Hij spreekt van Gods wijsheid in geheim (of: verborgenheid). Ook geeft hij in deze verzen aan dat als de oversten van deze aeon deze wijsheid gekend hadden, zij de Heer niet hadden gekruisigd. Want wat Zijn diepste nederlaag leek, hij stierf, werd Zijn grootste overwinning. Omdat God Hem opwekte en wij delen in Zijn heerlijkheid!

18

1 Kor.2:9-10: God onthult ons Zijn verborgen wijsheid11 minutes

Publication: 3 years ago Paulus spreekt in deze verzen over Gods wijsheid in verborgenheid en geeft een voorbeeld uit Jesaja 64. Nu God het ons openbaart en de onthulling is weggenomen, kunnen we deze dingen onderzoeken. Want de geest onderzoekt alle dingen!

19

1 Kor.2:10-11: de diepten van God10 minutes

Publication: 3 years ago De geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God. In andere Schriftgedeelten spreekt Paulus ook van deze diepten. Ze wijzen ons, op het voorgaande in 1 Korinthe 2: Gods wijsheid in verborgenheid. Gods geest onthult ons geheimen die onder de oppervlakte verborgen liggen!

20

1 Kor.2:12: opdat wij zouden weten wat God ons in genade geeft08 minutes

Publication: 3 years ago Wij hebben Gods geest ontvangen opdat wij de dingen zullen weten, die door God genadig aan ons gegeven worden. Paulus zegt er nog maar eens bij dat we niet de geest van de wereld hebben ontvangen. Daar ligt onze focus dus niet. We hebben Zijn geest ontvangen om te onderzoeken wat Hij ons geeft, in Christus. En dat is veel, we delen in Zijn roeping!

21

1 Kor.2:13: het geestelijke met het geestelijke vergelijken08 minutes

Publication: 3 years ago Paulus heeft het in dit vers over wat hij elders 'gezonde woorden' noemt (o.a. 2 Tim.1:13). Wanneer we de zaken van het woord onderwijzen, zouden we dat niet doen met woorden van menselijke wijsheid, zoals gangbaar is in de (christelijke) theologie. Nee, wij zouden het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Onze woordenschat zouden we putten uit de Schrift.

22

1 Kor.2:14: ziel vs geest11 minutes

Publication: 3 years ago De zielse mens ontvangt (of: begrijpt) niet de dingen, die van de geest van God zijn, betoogt Paulus in dit vers. Maar wat is dat eigenlijk: ziel? Daarvoor moeten we naar het begin van de bijbel. Dan blijkt veel van wat doorgaat voor 'christelijke' prediking helemaal niet geestelijk te zijn, maar gericht op het zielse...

23

1 Kor.2:15: de geestelijke mens beoordeelt kritisch alle dingen07 minutes

Publication: 3 years ago Het woord dat Paulus in dit vers gebruikt, vertaald met 'kritisch beoordelen' heeft alles te maken met waarheidsvinding. De zielse mens zoekt bevrediging in het strelen van zintuigen, emoties en is gericht op ervaring. Voor de geestelijke mens telt maar één ding: is het waarheid of niet? En wat een ander daarvan vindt? Ook dat is onbelangrijk... Excuus voor de achtergrondgeluiden op het einde. Mijn dochter kwam wat vroeger thuis dan ik gepland had...

24

1 Kor.2:16: wij hebben het denken van Christus12 minutes

Publication: 3 years ago We hebben Gods geest ontvangen om te mogen verstaan wat Hij tot ons spreekt. Dat is de waarheid en we zouden gericht zijn op het vinden van die waarheid. Veel van wat we in religie vinden is daar helemaal niet op gericht. Het woord wordt misbruikt als opstapje tot een preek en voor eigen leerstellingen. Ook gebed bestaat vaak uit het adviseren van God, wat Hij zou moeten doen. De geestelijke mens heeft het denken van Christus en zoekt slechts: de waarheid en niets dan de waarheid.

25

1 Kor 3:1-2: melk en vast voedsel11 minutes

Publication: 3 years ago De Korinthiërs waren niet geestelijke gericht, maar gericht op het vleselijke, ziels. Paulus noemt hen onmondigen (baby's), die nog melk nodig hebben en geen vast voedsel verdragen. Het drinken van melk is een nuttige en logische fase, maar die zou maar kort zijn. Een volwassene geeft de voorkeur aan vast voedsel. Wat dat vaste voedsel is, wordt onder andere duidelijk in de Hebreeën brief.

26

1 Kor.3:3-5: geloof, zoals de Heer aan een ieder geeft08 minutes

Publication: 3 years ago Een houding gericht op het vlees zal de mens altijd groter willen doen lijken dan hij is. Opgeblazen, noemt Paulus dat in deze brief. Het lijkt groter, maar heeft geen inhoud. Vleselijk denken veroorzaakt ook ruzie en jaloezie en dat was ook het geval in Korinthe. Men wilde zich onderscheiden door bij een favoriete leraar te horen. Paulus zegt dat die leraren (hijzelf en Apollos) slechts bedienden van God zijn. Degene die geloof geeft, is God.

27

1 Kor.3:6-8: God geeft de groei!06 minutes

Publication: 3 years ago De Korinthiërs waren vleselijk en dus gericht op zichzelf. Zij hadden ook favoriete leraren waarnaar ze zich noemden, wat ook weer de mens op een voetstuk plaatst. Paulus is niet gevleid dat een groep zich op hem beriep en maakt er korte metten mee. Hij, en anderen, zijn slechts instrumenten in Gods hand. Hij is de levende God, opent ogen en harten en geeft de groei.

28

1 Kor.3:9-11: het fundament: Jezus Christus10 minutes

Publication: 3 years ago Paulus en Apollos waren dienaren van God, instrumenten in Zijn hand. Paulus had in Korinthe het fundament gelegd, waarop Apollos verder heeft gebouwd. Het fundament is Jezus Christus. Hij is gestorven, begraven en opgewekt naar de Schriften, als garantie dat elk mens onvergankelijk leven ontvangt!

29

1 Kor.3:12-15: ieders werk zal openbaar worden10 minutes

Publication: 3 years ago In de dag van Christus zal alles openbaar worden. Hoe hebben we gebouwd op het fundament Jezus Christus? Met 'goud, zilver en edelgesteente' of met 'hout, gras en stro'. Anders gezegd: hebben we ons gericht op Gods woord en werk, of op 'woorden van menselijke wijsheid'? In die dag wordt alles openbaar, ook de motieven van het hart. Al onze ballast zal worden weggedaan. Ook dat is genade!

30

1 Kor.3:16-17: de tempel van God, dat zijn jullie09 minutes

Publication: 3 years ago God woont in de ecclesia. Niet in stenen gebouwen, maar in een geestelijk huis (Ef.2:22). Paulus benadrukt dan ook dat het onderwijs dat aan de ecclesia gegeven zou worden zou bestaan uit: goud, zilver en kostbare stenen. Dit waren de bouwmaterialen van tempel en tabernakel in het verleden en staan hier model voor Gods onvergankelijk werk en veelkleurige wijsheid. Al het andere zal vergaan.

31

1 Kor.3:18-20: zinvolle en zinloze redeneringen13 minutes

Publication: 3 years ago De Korinthiërs keken op tegen de wijsheid van deze wereld. Ongetwijfeld kwam dit door leraren die na Paulus in Korinthe waren gekomen en daar hadden gepredikt. De Korinthiërs 'meenden wijs te zijn in deze aeon'. En die zogenaamde wijsheid is dwaasheid voor God, betoogde Paulus al eerder. Die wijsheid heeft niet als uitgangspunt dat er een God is, dus lopen alle redeneringen op niets uit. Werkelijke wijsheid begint bij God als God te erkennen.

32

1 Kor.3:21-23: alles is van jullie11 minutes

Publication: 3 years ago De verschillende partijen onder de Korinthiërs zeiden: "wij zijn van Paulus, wij zijn van Apollos, enz". Maar Paulus draait het om en zegt: "wij zijn van jullie'. Paulus en Apollos waren immers dienaren van God voor Zijn ecclesia. De ecclesia wordt gesteld over heel de schepping. Alles behoort ons dus toe. We zullen met Christus regeren. En als dat zo is, dan is er ook niets tegen ons, maar werkt alles mee ten goede voor het doel dat God gesteld heeft.

33

1 Kor.4:1-2: assistenten van Christus09 minutes

Publication: 3 years ago Paulus en ook Apollos waren assistenten van Christus en huishouders van de geheimen van God. Paulus was aangesteld om deze geheimen bekend te maken en ze op Schrift te stellen. Daarin telde voor hem maar één ding: dat hij daar trouw in was.

34

1 Kor.4:3-5: Hij die mij oordeelt, is de Heer10 minutes

Publication: 3 years ago Voor Paulus telde slechts dat hij als beheerder van Gods geheimen betrouwbaar gevonden werd door de Heer. Daarom maakte hij zich niet druk om wat de Korinthiërs van hem vonden, maar ook niet over gerechtelijke vonnissen over hem. Paulus oordeelde zelfs zichzelf niet. Elk oordeel dat plaatsvindt voordat Degene oordeelt die alles aan het licht brengt, ook de verborgen motieven van het hart, is een oordeel waarin niet alles wordt meegenomen. Gebrekkig dus, maar ook met recht een voor-oordeel.

35

1 Kor.4:6-7: wat heb je, dat je niet hebt ontvangen?09 minutes

Publication: 3 years ago In Korinthe was men 'opgeblazen'. De één verhief zich boven de ander. Zuurdeeg is dat wat opblaast. Daarover zegt Paulus in het volgende hoofdstuk: "een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg". Dat was dan ook de reden dat er ruzies en twisten waren in Korinthe, men verzuurde tegen elkaar. Paulus zet degenen die zich opblazen op hun plek. Alles wat we hebben, hebben we van God ontvangen. Er is dus geen reden om te roemen in onszelf, maar alleen in Hem!

36

1 Kor.4:8 -10: christelijke politici onder de Korinthiërs10 minutes

Publication: 3 years ago De Korinthiërs waren vleselijk en hadden zich posities verworven in deze wereld, vooraanstaande posities zelfs. Paulus laat hen het contrast zien met zijn eigen positie. Wij zullen met Christus heersen, maar nu is het de tijd nog niet. Nu is ons Hoofd verworpen en verborgen, en wij met Hem.

37

1 Kor.4:11-14: hoe ziet de wereld ons?08 minutes

Publication: 3 years ago De Korinthiërs hadden aanzien en respect in deze wereld en zochten dat ook. Hoe groot is het contrast met Paulus. Hij noemt zichzelf 'vuilnis van de wereld' en werd uitgescholden, vervolgd en gelasterd. Toch vergold Paulus geen kwaad met kwaad, maar met goed. Want hij wist: God is ook de Redder van mijn tegenstanders!

38

1 Kor.4:15-16: nabootsers van Paulus10 minutes

Publication: 3 years ago Door verkeerd onderwijs stonden de Korinthiërs niet meer op het fundament. Maar Paulus herinnert ze eraan dat ze door hem zijn verwekt en terug moeten naar wat hij hen heeft overgeleverd. Vandaar dat hij ook zegt: wordt mijn nabootsers!

39

1 Kor.4:17 Paulus' onderwijs in de ecclesia's09 minutes

Publication: 3 years ago De Korinthiërs waren afgeweken van het onderwijs van Paulus. Daarom stuurde Paulus Timotheüs naar hen toe 'om hen te herinneren aan Paulus' wegen in Christus Jezus. Het juiste onderwijs is cruciaal!

40

1 Kor.4:18-21: een vermogend woord10 minutes

Publication: 3 years ago Paulus was van plan om snel naar Korinthe te gaan. Hij was zich bewust dat dit tot een confrontatie zou kunnen leiden met 'hen, die opgeblazen zijn'. Dan zou hij hun lege woorden doorprikken en zou blijken dat het geen woord van vermogen was. Paulus was niet bang voor de confrontatie, maar had liever dat ze terugkeerden tot zijn onderwijs, zodat hij zou kunnen komen in een geest van zachtmoedigheid. Daarom stuurde hij hen deze brief, zodat ze het konden rechtzetten.

41

1 Kor.5:1-2: kerkelijke tucht?12 minutes

Publication: 3 years ago Deze verzen in 1 Korinthe 5 worden gebruikt om 'kerkelijke of gemeentelijke tucht' toe te passen, waarbij men bepaalde overtreders uit de kerk of gemeente zet. Geheel onterecht, want Paulus spreekt in dit gedeelte juist het geheel aan en niet het individu. Door hun ongezonde houding konden de praktijken die hij noemt makkelijk gedijen. Anders gezegd: in een gezond lichaam verblijven ziektekiemen niet lang, die verdwijnen vanzelf...

42

1 Kor.5:3-5: overleveren aan Satan, opdat...13 minutes

Publication: 3 years ago Paulus spreekt niet degene met verkeerde praktijken aan in de ecclesia van Korinthe, maar hen die een verkeerde houding hadden tot datgene wat er gepraktiseerd werd. In een gezonde situatie blijft zoiets niet bestaan. Paulus moedigt hen aan diegene die dat kwaad bedrijft over te leveren aan Satan. Dat klinkt zwaar, maar het heeft een positief doel. En dat doel werd ook bereikt, zien we in de 2e Korinthe brief.

43

1 Kor.5:6-7: zuiver het oude zuurdeeg uit10 minutes

Publication: 3 years ago Het uitzuiveren van het oude zuurdeeg is niet het verwijderen van de zondaar uit de gemeenschap, maar het veranderen van hun eigen verkeerde houding. Zij waren immers opgeblazen (4:6,18 en 19; 5:2) en dat is precies wat zuurdeeg doet. Het blaast op en maakt aan bederf onderhevig. Paulus wijst hen op hun positie in Christus: 'zoals jullie ongezuurd zijn'. Dat is het uitgangspunt, leef daaruit.

44

1 Kor.5:8: laten wij dan feest vieren!09 minutes

Publication: 3 years ago Paulus wijst de Korinthiërs op wie ze zijn. Niet op wat ze moeten doen (wet) dat zou alleen maar zuurdeeg zijn, maar hij zegt: jullie zijn ongezuurd. Wanneer ze hun positie hadden gekend en in oprechtheid en waarheid hadden gewandeld, hadden ze de man onder hen terecht gewezen in een geest van zachtmoedigheid. Het past namelijk niet bij de status van de ecclesia, bevrijd van het oude zuurdeeg! Laten wij dan feest vieren in het ongezuurde!

45

1 Kor.5:9-10: niet vermengen en vermijden14 minutes

Publication: 3 years ago Wanneer zaken vermengd worden, is er geen onderscheid. Dat was wat er in Korinthe aan de hand was. Zij hadden iemand in hun midden die hoereerde, zoals zelfs onder de natiën niet genoemd werd en dat hield daar stand. Dat wat de man deed, was verwerpelijk, maar ook hun houding (daarin) bestempeld Paulus als 'zuurdeeg'. In een gezond lichaam (en de ecclesia is een lichaam), houden ongezonde zaken geen stand. Die worden er als vanzelf uitgezuiverd. In een ecclesia die gericht is op het onderwijs van Paulus en de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, worden ongezonde elementen vanzelf uitgezuiverd. Dat doet het woord en is een organisch proces, geen organisatorisch...

46

1 Kor.5:11-13: doet de boze uit jullie midden weg29 minutes

Publication: 3 years ago In verband met het belang van dit onderwerp en een vraag die ik hierover kreeg, heb ik deze laatste verzen in één video besproken en ook binnen de context van het hele hoofdstuk. Zegt Paulus nu toch in vers 13 dat we 'wie niet deugt uit ons midden moeten wegdoen'? Men start vaak al verkeerd in dit hoofdstuk en men (in de kerk of plaatselijke gemeente) denkt dan dat wij ons actief moeten bezighouden met wie er wel en niet in horen. Maar de hele setting van dit hoofdstuk is dat Paulus de Korinthiërs op hun houding aanspreekt en verder de man die het kwaad praktiseerde nauwelijks meer noemt. Die man kon zich slechts handhaven binnen hun gemeenschap, omdat ze daar niet gericht waren op de waarheid en het onderwijs van Paulus. Bij gezond onderwijs verdwijnen ongezonde bestanddelen vanzelf...

47

1 Kor.6:1-3: weten jullie niet dat wij de wereld zullen oordelen?11 minutes

Publication: 3 years ago De Korintiërs waren het onderwijs van Paulus kwijtgeraakt. Paulus herinnert ze eraan in deze verzen door tegen ze te zeggen: "weten jullie niet...?" Doordat zij zich niet bewust waren van hun hoge positie en vleselijk gericht waren, hadden ze grote problemen, vooral onderling. Maar wie gezet is met Christus in de hemel en daarvan 'op de hoogte' is gesteld, heeft overzicht en vanaf die hoge plaats zie je al dat vleselijke gedoe in het juiste perspectief.  Paulus schrijft hen dan ook geen wetten voor, wát ze moeten doen, maar herinnert ze aan wie ze zijn.

48

1 Kor.6:4-8: lijden jullie niet liever onrecht?10 minutes

Publication: 3 years ago Paulus is hoogst verbaasd dat de Korinthiërs bij onderlinge geschillen hun recht zochten bij aardse rechters. Wij zijn heiligen, dat wil zeggen: apart gezet voor een geweldige taak. De ecclesia zal met Christus regeren over deze wereld en de wereld en engelen oordelen. Als je broeders bent en deelt in diezelfde lotsbestemming, hoe haal je het dan in je hoofd om je recht te zoeken bij die aardse rechters, die je in de toekomst gezamenlijk met je broeder zal oordelen? Wat een nederlaag als je zo denkt. Pak liever je verlies...

49

1 Kor.6:9-10: geen lotsdeel in het koninkrijk van God07 minutes

Publication: 3 years ago Onrechtvaardigen hebben geen lotsdeel in het koninkrijk van God, zegt Paulus in deze verzen. Dat wordt nogal eens misverstaan. Paulus betwijfelde niet de redding van de Korinthiërs. Hij herinnert ze juist aan hun positie en zegt welk gedrag daar niet bij past. Het koninkrijk van God beslaat de periode van de komende aeonen (tijdperken). Ongelovigen hebben daar geen aandeel in. Dat zij uiteindelijk, na de aeonen, ook worden gered, is iets waarover hij later in de brief spreekt, maar daar gaat het hier niet over. In het koninkrijk hebben zij geen aandeel.

50

1 Kor.6:11: Gods ketting zonder zwakke schakels11 minutes

Publication: 3 years ago Ook in deze verzen wijst Paulus de Korinthiërs weer op hun positie. Niet op wat ze moeten doen, of niet zouden mogen doen, maar op wie ze zijn. Sommigen waren ooit hoereerders, afgodendienaren, enz. Maar zij werden gerechtvaardigd en nu reinigt en heiligt God hen. Alles ligt vast in Hem, nu en in de toekomst!

51

1 Kor.6:12: alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig09 minutes

Publication: 3 years ago In twee verzen in de Korinthe brief maakt Paulus dit statement. Voor Paulus is het niet eens een onderwerp of iets wel of niet mag. Dat is niet wat we ons zouden afvragen. Paulus wijst ons een hogere weg: is het nuttig en bouwt het op? Dat is wat relevant is. Als we deze verzen naast elkaar leggen en terugblikken in de Korinthe brief, weten we precies waarop Paulus doelt met 'nuttig' en 'opbouwend'.

52

1 Kor.6:13-14: ons lichaam wordt opgewekt09 minutes

Publication: 3 years ago In Korinthe heerste blijkbaar de opvatting dat het lichaam niet zo belangrijk is en men trok dat blijkbaar zo ver door dat het niet zoveel uitmaakt wat je met het lichaam doet en zelfs hoererij (ontucht) geen issue was. Paulus kent het lichaam een belangrijke positie toe: het lichaam is voor de Heer en de Heer voor het lichaam, Hij zorgt voor ons en gebruikt ons als instrumenten. Wij zijn Zijn eigendom.

53

1 Kor.6:15-17: één vlees en één geest07 minutes

Publication: 3 years ago Onze lichamen zijn weliswaar vergankelijk, maar doordat we Hem toebehoren ziet God ze als 'levend, heilig en welgevallig' (Rom.12:1). Paulus wijst ons op onze eenheid 'in geest' met Christus, wij zijn leden van Hem. Hoe onlogisch is het dan om je lichaam te verbinden aan een ander dan aan degene aan wie je toebehoort..?

54

1 Kor.6:18-20: we zijn van Hem!09 minutes

Publication: 3 years ago Paulus advies is om bij (de verleiding van) hoererij te vluchten. Dit is bijzonder, omdat hij in Efeze 6 zegt dat we bij geestelijke strijd zouden staan blijven en standhouden. Maar het vlees is zwak, dus die strijd zouden we niet aangaan, maar vluchten, zoals Jozef deed bij de vrouw van Potifar. We behoren met ons lichaam Hem toe en zijn Zijn eigendom. We mogen God verheerlijken in ons sterfelijke en vergankelijke lichaam. Hij zal ons opwekken en daarom ziet Hij onze lichamen nu al als levend, heilig en welgevallig.

55

1 Kor.7:1-2 : celibaat?08 minutes

Publication: 3 years ago 1 Korinthe 7 gaat over trouwen, relaties, scheiding, het huwelijk, enz. Allemaal naar aanleiding van vragen die de Korinthiërs daarover hadden. Paulus was zelf ongetrouwd en dat beschouwt hij als het ideaal. Maar niet tegen elke prijs...

56

1 Kor.7:3-6: harmonie in het huwelijk11 minutes

Publication: 3 years ago Paulus vangt dit hoofdstuk aan met het beantwoorden van vragen (:1) die hij van de Korinthiërs heeft gekregen over het huwelijk. Wie trouwt, geeft zich aan de ander en zou de ander 'het verschuldigde' niet onthouden. Mits in harmonie. Het Griekse woord dat hiervoor gebruikt wordt, is 'sumphonou' waar ons woord symphonie vanaf is geleid. Is dat geen schitterend beeld van het huwelijk: verschillende klanken die een harmonische geheel zijn, en dat onder Zijn leiding?!

57

1 Kor.7:7-9: vrijgezel blijven of trouwen?12 minutes

Publication: 3 years ago Paulus was vrijgezel en het feit dat hij dit was en kon blijven, zag hij als genade en een geschenk van God. Hij houdt het zijn lezers dan ook voor als ideaal. Maar degenen die dat niet gegeven is, kunnen beter trouwen, merkt hij nuchter op.

58

1 Kor.7:10-11: scheiding en verzoening10 minutes

Publication: 3 years ago Gelovigen zouden niet scheiden. Paulus baseert zijn onderwijs op Gen.2:24: "die twee zullen één vlees zijn". Het huwelijk is een onverbrekelijke eenheid, zoals de verhouding tussen Christus en de ecclesia een onverbrekelijke eenheid is. Als er dan toch een scheiding plaatsvindt, zou de deur worden opengehouden, zodat verzoening kan plaatsvinden. Herkennen we daarin niet het evangelie dat Paulus mocht bekendmaken..?

59

1 Kor.7:12-14: de ongelovige geheiligd in de gelovige07 minutes

Publication: 3 years ago In deze uiteenzetting over het huwelijk, trouwen, scheiden, enz. bespreekt Paulus hoe het zit met een gelovige die met een ongelovige is getrouwd. En de kinderen die uit zo'n huwelijk voortkomen, hoe zit dat? Paulus laat zien wat de kracht van het woord van God is. Één gelovige in huis, heiligt het hele huis!

60

1 Kor.7:15-17 in vrede geroepen07 minutes

Publication: 3 years ago Gelovigen zouden niet scheiden, had Paulus naar voren gebracht. Maar wat als een gelovige gehuwd is met een ongelovige en die neemt het initiatief tot scheiding? Dan kunnen we dat ook met een gerust hart en geweten laten gaan, de gelovige is in die gevallen niet geroepen om er alles aan te doen om het huwelijk in stand te houden. God heeft ons in vrede geroepen: kies de weg van de minste weerstand.

61

1 Kor.7:18-20: blijven waar je bent07 minutes

Publication: 3 years ago In dit gedeelte maakt Paulus duidelijk dat onze (maatschappelijke) positie er niet toe doet voor God. Ook onze religieuze positie, wel of niet besneden, doet in het evangelie van Paulus niet ter zake. Blijf gewoon waar je bent, God heeft je daar geroepen, dus kan Hij je daar ook gebruiken.

62

1 Kor.7:21-23: Zijn eigendom en vrij!10 minutes

Publication: 3 years ago In dit gedeelte brengt Paulus naar voren dat onze maatschappelijke positie er niet toe doet voor de Heer. Hij heeft ons gekocht, duur betaald en geroepen in de positie waarin we ons bevinden. Dus het is prima als je daarin blijft. Je kunt op elke plek leven tot eer van Hem!

63

1 Kor.7:24-27: Paulus' advies voor vrijgezellen12 minutes

Publication: 3 years ago Op welke plek je je ook bevindt, God heeft je geroepen en kan je daar gebruiken, is Paulus' boodschap in dit hoofdstuk. In deze verzen geeft hij zijn eigen mening met betrekking tot de 'maagden': zij die nog geen seksuele gemeenschap hebben gehad en nog niet getrouwd zijn. Wij zouden dat vrijgezellen noemen, of zij die 'verkering' hebben. Paulus' advies is om vrijgezel te blijven. Maar hij is ook nuchter en legt geen wetten op. Overweeg de consequenties, gebruik je verstand en maak een keuze. God is bij je op de plek waar je je bevindt.

64

1 Kor.7:28-31: de tijd is kort, stel prioriteiten10 minutes

Publication: 3 years ago De tijd is nog kort en deze aeon is bijna ten einde, dus roept Paulus ons op om ons daarvan bewust te zijn. Onze relatie, zoals het huwelijk, maar ook onze bezittingen, nemen we niet mee naar de toekomende aeon(en). In dat licht zouden we dat alles dan ook beschouwen. We kunnen van alles genieten, maar we zouden ons  er niet in verliezen. En wie vrijgezel is, en blijft, heeft in ieder geval veel minder zorgen en verantwoordelijkheden dan de gehuwde.

65

1 Kor.7:32-35: onbezorgd en zonder afleiding08 minutes

Publication: 3 years ago Paulus was een groot voorstander van het vrijgezellen bestaan. Hoe had hij in zijn eigen situatie zijn taak kunnen volbrengen als daar de zorg voor een vrouw en/of kinderen waren bijgekomen? Paulus had al gezegd: "wie trouwt, zondigt niet", maar ben je vrijgezel (geworden), en wil je Hem dienen, zoek dan geen nieuwe huwelijkspartner. Dan ben je onbezorgd en zonder afleiding.

66

1 Kor.7:36-38: huwen of uithuwelijken?10 minutes

Publication: 3 years ago Deze verzen zijn lastig en dat komt mede, omdat veel vertalingen ons op een verkeerd spoor zetten. Vaak worden deze verzen betrokken op een vader die zijn dochter wel of niet zou uithuwelijken. Maar dat is inlegkunde. De dochter wordt in deze verzen niet genoemd. Er is consequent sprake van twee personen: 'iemand' en 'zijn maagd'. Deze verzen gaan over een man, die (al enige) tijd een relatie heeft met een maagd en op het punt staat te trouwen. Niet trouwen en vrijgezel blijven, blijft voor Paulus dan het ideaal. Maar opnieuw: Paulus verkondigt vrijheid. Maar denk goed na voordat je dit soort belangrijke keuzes maakt.

67

1 Kor.7:39-40: tot de dood scheidt08 minutes

Publication: 3 years ago Paulus sluit het hoofdstuk af met de opmerking dat er sprake is van een huwelijk, totdat één van beide huwelijkspartners overlijdt. Niet gevoel, maar 'trouw, tot de dood scheidt' is het motto. Daarna is de weduwe of weduwnaar vrij om te trouwen, met wie hij of zij wil. Mits in de Heer. Of zoals Paulus in de 2e Korinthe brief zegt: "vorm geen ongelijk span met ongelovigen" (6:14).

68

1 Kor.8:1-3: echte kennis en opgeblazen kennis09 minutes

Publication: 3 years ago Een nieuw onderwerp snijdt Paulus aan in dit hoofdstuk: afgodenoffers. Daar waren vragen over gekomen vanuit Korinthe. Sommigen maakten misbruik van hun kennis tegenover elkaar. Daarom zet Paulus eerst uiteen wat échte kennis is.

69

1 Kor.8:4-5: geen andere God, dan Één!11 minutes

Publication: 3 years ago Waar men in de christelijke religie nogal krampachtig kan omgaan met bepaalde zaken uit de schepping die occult zouden zijn, merkt Paulus met betrekking tot het eten van afgodenoffers: "een afgod is niets en er is geen andere God, dan Één. Toch zijn er wel die 'goden' of 'heren' genoemd worden, in de relatieve zin. Zij die vanuit hun functie in deze wereld 'plaatsen', 'beschikken', of 'eigenaar' zijn. Maar dat is slechts relatief. In de absolute zin is er slechts één God!

70

1 Kor.8:6: één God, de Vader en één Heer, Jezus Christus10 minutes

Publication: 3 years ago In de absolute zin is er maar één God en Hij is Vader. De meest basale waarheid die we vinden in de Schrift. Hij is de Schepper van alle dingen en ook alles heeft zijn bestemming in Hem. Dit realiseert God door Zijn Zoon, Christus Jezus. Wat een één-voudige waarheid!

71

1 Kor.8:7-9: geen struikelblok voor de zwakken12 minutes

Publication: 3 years ago Degene die sterk is, weet dat er slechts één God is. Afgoden spelen dan geen enkele rol. Daarom kon vlees dat geofferd was in de tempels van Korinthe met een gerust hart gegeten worden. Alles in deze wereld is gemaakt door de Ene God en kunnen we daarom gebruiken (10:26). Wie die kennis heeft, is sterk in het geloof. Maar we zouden wel rekening houden met degenen die nog niet zover zijn. Alleen kennis maakt opgeblazen, maar ware kennis gaat samen met liefde: het bouwt op.

72

1 Kor.8:10-13: de broeder niet verstrikken08 minutes

Publication: 3 years ago Wij kennen één God en daarom geen afgoden. Maar in Korinthe waren gelovigen die hun hele leven afgoden gediend hadden. Zij zouden verstrikt kunnen raken als anderen van hun recht gebruik maakten om vlees dat als afgodenoffer diende, te eten. Daarin zou de sterke rekening houden met de zwakke, want kennis zonder liefde blaast op, maar de liefde bouwt op en ziet op de ander.

73

1 Kor.9:1-2: Paulus, de laatste apostel12 minutes

Publication: 3 years ago Paulus behoorde niet tot de twaalf en moest blijkbaar daardoor zijn apostelschap telkens weer verdedigen. Niet alleen voor de Galaten (hoofdstuk 1 en 2), maar ook voor de Korinthiërs. Hij doet dit in 1 Korinthe 9, maar spreekt ook in 1 Korinthe 15 over zijn apostelschap. We weten door deze passages dat Paulus de laatste apostel was.

74

1 Kor.9:3-8: metaforen voor het apostelschap09 minutes

Publication: 3 years ago Paulus verdedigt zijn apostelschap en beroept zich op zijn rechten als apostel. Hij gebruikt hiervoor een aantal 'zinnebeelden' of 'metaforen' om te laten zien dat het volkomen logisch is dat hij ook van het evangelie mocht leven. Een recht waar hij overigens geen gebruik van maakte, zal hij later in het hoofstuk naar voren brengen.

75

1 Kor.9:9-12: afzien van bevoegdheid om het evangelie08 minutes

Publication: 3 years ago Paulus had in het voorgaande door middel van metaforen duidelijk gemaakt dat een apostel zich niet bezig zou moeten houden met voorzien in zijn eigen levensonderhoud. In dit gedeelte laat hij zien dat dit ook al in de wet van Mozes is vastgelegd. De Korinthiërs, die nogal vleselijk waren ingesteld (3:1), hadden blijkbaar niet zelf bedacht dat de geestelijke dingen de vleselijke dingen ver te boven gaan. Maar hoewel Paulus bevoegdheid had om zich door anderen in zijn levensonderhoud te laten voorzien, deed hij hierop nooit een beroep en hij legt uit waarom...

76

1 Kor.9:13-15: Paulus' ideaal08 minutes

Publication: 3 years ago Paulus noemt een laatste voorbeeld uit de Schrift om te laten zien dat degenen die het evangelie verkondigen, daar ook van mogen leven. Hij laat zien dat het zo ook werkte in het heiligdom in 'oudtestamentische tijden'. De priesters aten immers van de toonbroden in de tempel. Zo is het ook nu in de geestelijke tempel: de ecclesia. Ook daar mogen degenen die het woord verkondigen, ervan leven. Maar Paulus zegt dit niet om daar een beroep op te doen. Hij vroeg nooit om ondersteuning! En hij legt uit waarom.

77

1 Kor.9:16-18: Paulus bracht het evangelie 'om niet'08 minutes

Publication: 3 years ago Paulus legt in deze verzen uit dat, hoewel hij als apostel recht had op ondersteuning, hij er nooit om vroeg. Het wat zijn 'loon' dat hij het evangelie om niet kon brengen. Dat is een dubbelzinnige opmerking. Het evangelie is een boodschap om niet en Paulus bracht het om niet, namelijk zonder er iets voor te vragen. Zijn wandel was perfect in overeenstemming met zijn boodschap!

78

1 Kor.9:19-21: hoe Paulus zijn vrijheid gebruikte10 minutes

Publication: 3 years ago Juist doordat Paulus vrij was, kon hij zich op alle manieren aanpassen aan zijn publiek. Onder de Joden als Jood en als onder de wet, maar net zo gemakkelijk onder degenen zonder wet, als zonder wet. Met maar één doel: om er zoveel mogelijk te winnen. Paulus maakte zichzelf slaaf voor allen, maar was slechts slaaf van één: Christus.

79

1 Kor.9:22-23: mede-deelgenoot van het evangelie08 minutes

Publication: 3 years ago Paulus had er alles voor over om allen te winnen voor het evangelie. Hij paste het evangelie niet aan, want het is juist een evangelie, een goed bericht, omdat het vaststaat en onveranderlijk is. Maar om iedereen te bereiken paste Paulus zich aan en leefde hij als onder de wet, als zonder wet en schikte hij zich in elke situatie. Om allen te winnen!


Alle seizoenen

Season 1 - 2020
Season 2 - 2021