Ingezoomd

2020 - 2021 2 seasons - 73 episodes

16 uur 27 minuten total length

Speaker

Gezondewoorden.nl - In deze rubriek zoomt Gerard in op een tekstgedeelte, een vers of een woord in de grondtekst, met als doel te bezien wat er precies staat geschreven.

Episodes

Season 2 2021

Sorteer Andersom

1

Over welke overheden gaat het in Romeinen 13?14 minutes

Publication: 4 months ago In Romeinen 13:1 schrijft Paulus: "Laat elke ziel zich onderschikken aan de superieure autoriteiten" (NBG: overheden). Over welke overheden gaat het hier: over aardse/wereldse overheden of anders? In deze video bespreek ik o.a. de visie dat de overheden hier de oudsten in de gemeente zouden zijn.  Nu we met steeds meer bemoeienis te maken krijgen van onze aardse overheden, is dit een actuele kwestie!

2

Rom.13:1-4: overheden: gehoorzamen of onderschikken?13 minutes

Publication: 4 months ago In Romeinen 13 zegt Paulus dat elke ziel zich zou onderschikken aan de overheid. Wat is onderschikken en is dat hetzelfde als gehoorzamen? En wat is volgens de Schrift de taak van een overheid? Relevante vragen waar de Schrift een antwoord op geeft.

3

Hoe ver strekt gehoorzaamheid aan de overheid?15 minutes

Publication: 4 months ago In een vorige video liet ik zien dat onderschikken niet hetzelfde is als gehoorzamen. In deze video bespreek ik wat de taak van een overheid is en wat dus ook, volgens de Schrift, niet tot de taak van een overheid behoort. Onderschikken zal in de meeste gevallen leiden tot gehoorzamen aan de overheid, maar er zijn nu eenmaal voorschriften die hoger zijn volgens de Schrift. Laat een ieder in zijn eigen denken ten volle verzekerd zijn (Rom.14:5).

4

1 Kor.12:12 Paulus herdefinieert het begrip: 'de Christus'08 minutes

Publication: 3 months ago Paulus mocht een geheim bekend maken dat tot dan toe onbekend en verborgen was gebleven. In de brieven waarin hij dit uiteenzet, gebruikt hij lange zinnen, met veel tussenzinnen. Het is een grootse en veelomvattende boodschap met veel aspecten, die op veel manieren te omschrijven is. Maar soms is het goed om eens uit te zoomen en het kort en krachtig samen te vatten. Dat doe ik in deze video.

5

1 Thess.5:3 vrede en geen gevaar?15 minutes

Publication: 3 months ago In 1 Thessalonicenzen 5 schrijft Paulus de Thessalonicenzen aan als broeders en zij die in het licht wandelen. Maar hij spreekt ook over 'de overige mensen'  en zij die in duisternis wandelen. In de nabije toekomst zal er een schijnvrede tot stand komen: 'vrede en zonder gevaar' zegt de Statenvertaling. Maar letterlijk staat er: vrede en zekerheid. Het zal inderdaad een tijd van (schijn)vrede zijn, maar ook van (schijn)zekerheid. Een tijd van onzekerheid zal hiermee beëindigd zijn. Dit centreert zich in het Midden-Oosten, maar zal wereldwijd ervaren worden.

6

Door wie Hij de aeonen maakt11 minutes

Publication: 4 weeks ago De Hebreeën brief opent met het beschrijven van wie de Zoon van God is. Uitgebreid bewijst de schrijver naar aanleiding van citaten uit de Hebreeuwse bijbel, wie Hij is en wat Zijn heerlijkheid is. Daarbij zegt hij: "door wie Hij ook de aeonen maakt". Deze aeonen zijn tijdperken en ze zijn gemaakt. Daarmee hebben ze een begin. Deze zelfde brief zegt dat ze ook beëindigd zullen worden: de voleinding van de aeonen. Dit begrip kennen is de sleutel tot het verstaan van de Schrift. Vertalingen zullen ons er in ieder geval niet bij helpen. Zij hebben het Griekse grondwoord aion op veel verschillende manieren vertaald. Daarom is onderzoek noodzakelijk voor een goed verstaan van de aeonen.

7

De aeonische tijden18 minutes

Publication: 3 weeks ago God maakte de aeonen (Hebr.1:2) en deze aeonen samen omvatten 'de aeonische tijden'. Twee keer wordt van deze aeonische tijden gesproken en in deze video laat ik deze Schriftplaatsen zien. In de vorige video (https://youtu.be/9r9YJI8nlM4) liet ik zien dat er een einde komt aan de aeonen en in deze video komt aan bod dat er ook een tijd was vóór de aeonen. Om het geheel te verduidelijken geef ik ook een schematische weergave van de aeonen.

8

De tegenwoordige boze aeon15 minutes

Publication: 3 weeks ago God heeft de aeonen gemaakt en heeft in deze aeonische tijden één aeon geplaatst die 'de boze aeon' wordt genoemd. Deze aeon is boos, omdat ze geregeerd wordt door Satan. De waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden en de gedachten van de ongelovigen worden door de tegenstander verblind, zodat zij de waarheid niet zien. Juist in deze aeon vond het feit van de dood en opstanding van Christus plaats, waardoor God het heelal met zich verzoent (Kol.1:20). Wat een contrast!

9

De aeonen die geweest zijn13 minutes

Publication: 3 weeks ago In de Schrift vinden we veel informatie over de toekomende aeon. Dat is namelijk de aeon waarin de heerschappij van Christus zal aanvangen. Veel minder vinden we over de aeonen die al geweest zijn. Maar toch kunnen we uit enkele Schriftplaatsen afleiden dat voor deze aeon er meerdere aeonen waren. 'De aeonen die vóór ons waren'.

10

De voleinding van de aeon en de toekomende aeon26 minutes

Publication: 2 weeks ago Deze aeon zal worden voleindigd. Nu is Christus nog verborgen, maar in de toekomende aeon zal Hij Zijn koninkrijk openbaren. Met name Mattheüs 13 en 24 werpen veel licht op de beëindiging van deze tegenwoordige aeon. Een aantal gedeelten gaan over de overgang van deze boze aeon naar de toekomende aeon. In Openbaring 20 wordt beschreven dat satan in de toekomende aeon duizend jaar gebonden zal zijn. Alle volkeren zullen worden onderworpen aan de Messias en een Israëlitisch koninkrijk.

11

De aeon(en) van de aeonen13 minutes

Publication: 2 weeks ago De laatste twee aeonen zijn het tijdperk van de duizend jaren (Opb.20) en het tijdperk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Opb.21-22). In deze aeonen heerst Christus. De laatste aeon is de hoogste en meest heerlijke aeon en vandaar: de aeon van de aeonen. Een vergelijkbare term als 'het heilige der heilige', de 'Koning der koningen' of 'de Heer der heren'.


Alle seizoenen

Season 1 - 2020
Season 2 - 2021