GoedBericht.nl - Lezingen

2014 - 2024 11 seizoenen - 637 afleveringen

13128 weken 10 uur totale afspeellengte

Spreker

Goedbericht.nl  Sorteer Andersom

  2

  uit de kast komen12 uur 00 minuten

  Publicatie: 5 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/kom-uit-de-kast/

  3

  16

  ik stá erop!14 uur 00 minuten

  Publicatie: 5 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/ik-sta-erop/

  19

  20

  22

  23

  31

  38

  vanwaar de genderverwarring?22 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/vanwaar-de-genderverwarring/

  Vanouds kennen we twee geslachten (Eng: genders): mannelijk en vrouwelijk. Dat was een objectief, vaststaand gegeven. Tegenwoordig onderscheidt men talloze genders. De seksuele identiteit is een zoektocht geworden en velen weten niet meer wie ze zijn. Wat gaat er achter deze verwarring schuil? Dit gaat niet, zoals de meesten menen, over ethiek of over wat wel of niet mag. Het gaat over wie we zijn. Zonder de Schepper GOD (mannelijk!) tasten we volstrekt in het duister…


  39

  de geest van het nieuwe verbond12 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/de-geest-van-het-nieuwe-verbond/


  Met hetzelfde volk als waarmee God ooit een verbond sloot bij de berg Sinaï, zal Hij een nieuw verbond sluiten. De basis van dat nieuwe verbond is al gelegd maar de sluiting ervan zal plaatsvinden met een gelovig Israël. Toekomstmuziek dus. Paulus zegt in 2Korinthe 3 dat hij een dienaar is van de geest van dat nieuwe verbond. Want dezelfde geest die straks vaardig zal worden over Israël en hen levend zal maken, is nu reeds in ons werkzaam. Wat betekent dat? En hoe werkt het in de praktijk?

  40

  het geheim van enthousiasme12 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/het-geheim-van-enthousiasme/


  Enthousiasme is volgens Wikipedia “een gemoedstoestand waarbij men zich levendig en uitgelaten gedraagt en een grote geestdrift en motivatie voor iets of iemand vertoont”. De grote vraag is: hoe komt een mens in zo’n gemoedstoestand? Het woord ‘enthousiasme’ is afkomstig uit het Grieks en wanneer we dat zorgvuldig ontleden, ontdekken we daarmee tevens haar geheim…

  41

  door contacten & banden (1)10 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  De ekklesia heeft één hoofd: Christus. Hij is degene die de ekklesia, zijn lichaam voorziet van al het nodige. Maar hoe doet hij dat? In deze samenkomst gaan we zien dat de ekklesia geen ‘los zand’ is of een optelsom van individuen. Nee, ze vormt een netwerk en kan slechts naar behoren functioneren als community. “Door contacten en banden” (Kol.2:19).

  42

  de verwarring van schuld en lot06 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/de-verwarring-van-schuld-en-lot/

  Het lijkt op een niet te ontwarren knoop van verschillende lijnen. De lijn van onze ‘verantwoordelijkheid’ en tegelijkertijd de lijn van ‘voorbestemming’. Waren de broers van Jozef verantwoordelijk voor de verkoop van hun broer Jozef? De misdaad werd in elk geval aangerekend. En ook zelf werden ze zich steeds meer van hun schuld bewust. Maar uiteindelijk bleek het tóch nog anders te zijn. Want het moest zo gaan en was het GODS hand die het zó had geleid…

  Wat zegt de Schrift over deze verschillende ‘lijnen’? En hoe verhouden ze zich tot elkaar? En wat betekent dit voor ons in de praktijk?

  43

  door contacten en banden (deel 2)04 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/door-contacten-banden-2/


  Christus is degene die als Hoofd de ekklesia, zijn lichaam, voorziet van al het nodige. Maar hoe doet hij dat? In de eerste samenkomst zagen we vanuit Kolosse 2:19 dat dat de ekklesia maar geen ‘los zand’ is maar een netwerk.  Ze kan slechts naar behoren functioneren als community. Dit keer willen we deze waarheid bezien vanuit Efeze 4:16. Wat voegt dit gezichtspunt nog meer toe aan wat we eerder zagen?

  44

  hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen?!05 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/hoe-onnavorsbaar-zijn-zijn-oordelen/


  In Romeinen 11 roept Paulus uit in lofzang aan GOD: “hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen?!”. GOD stelt onder ‘kritiek’ en brengt ook in ‘crisis’ (beide woorden zijn afgeleid van het Griekse woord voor ‘oordeel’), maar achter het ‘waarom’ kunnen we als mensen onze vinger niet krijgen. En het ‘hoe’ en ‘in welke mate’ is evenmin na te rekenen. Dat weet GOD alleen. Maar de uitkomst van GODS oordelen daarentegen, die is wel bekend. Die ligt in Hemzelf, zo zeker als ze in Hem ook haar oorsprong vindt.

  45

  de twee & de tien stammen (I)22 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/de-twee-de-tien-stammen-i/


  Na de dood van koning Salomo scheurde het koninkrijk van Israël in twee koninkrijken: in het zuidelijke twee-stammenrijk van Juda en het noordelijke tien-stammenrijk van Israël. Het tien-stammenrijk eindigde ten slotte in de Assyrische ballingschap en ongeveer anderhalve eeuw later eindigde ook het twee-stammenrijk in de Babylonische ballingschap. Zeventig jaar later echter, mag onder leiding van de Perzische koning Kores het hele volk terugkeren naar het gebied van Juda waarin Jeruzalem ligt. Vanaf deze tijd dateert ook de term ‘Joden’. Betekent deze naam een voortzetting van het twee-stammenrijk? Zo ja, wat is er met de tien stammen gebeurd? Waar zijn ze gebleven? Op deze intrigerende en ook daarmee samenhangende vragen willen we graag eens dieper ingaan. Want er zit nogal wat aan vast…

  46

  loven is leven!22 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/loven-is-leven/


  Loven en leven zijn woorden waarbij slechts de klank verschillend is. In het oud-Nederlands hoort daar ook nog het woord ‘lieven’ bij (=liefde). Die verwantschap is veelzeggend. Want zodra je God als GOD leert danken en loven, leef je ook werkelijk. Alles krijgt daardoor waarde, niets is voor niets. Elk ding en alles wat plaats vindt, krijgt zin en doel. Omdat Hij de GOD is die alles een plaats geeft. En (hoe kan het ook anders?)… GOD is liefde!

  47

  weest heilig...?06 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/weest-heilig/


  God eist heiligheid van zijn volk, zo klinkt van vele kansels. Want “er staat geschreven: weest heilig, want Ik ben heilig”. Zo citeert Petrus (2Petr.1:16) de telkens herhaalde woorden uit het boek Leviticus. Maar… wist u dat deze vertaling niet alleen fout maar zelfs fataal is? Het Goede Bericht in de Schrift is zóveel anders maar ook rijker. Want Evangelie eist niet maar maar belooft en geeft!

  48

  de twee & de tien stammen (II)15 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/de-twee-de-tien-stammen-ii/


  We zagen reeds dat de term ‘Joden’ dateert uit de tijd van Kores en verwijst naar het volk dat geöriënteerd is op Jeruzalem (in Judea). Kores stelde het gehele volk van Israël in de gelegenheid om de tempel in Jeruzalem in Judea te gaan herbouwen. In deze studie richten we onze blik op de lotgevallen van een aanzienlijk deel van Israëls nakomelingen dat spoorloos raakte. “Vervreemd van het burgerschap Israëls”. Geassimileerd met hun omgeving en daarmee hun identiteit kwijt geraakt. Verloren gegaan onder de natiën. Maar laat nu uitgerekend daar, onder de natiën, de ekklesia als eerste worden verzameld! Want ja, GOD zoekt het verlorene…

  49

  mysterie of mist - Aart van Rijn16 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  Hoe de leer van de drie-eenheid kon ontstaan in een anti-joodse en heidense setting.

  50

  fout of fataal - André Piet00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  Is de de leer van de drie-eenheid een misverstand? Of is het zelfs fataal om het Evangelie te kunnen verstaan?

  51

  the happy man! - Menno Haaijman21 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  Een grondige bespreking van Romeinen 3:19-26 als juridisch document.

  52

  wat doet Christus nu? - Gerard Oudijn16 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  Christus is na Zijn opstanding en hemelvaart verborgen voor het oog, in de hemel. Daar wacht Hij tot het moment van Zijn openbaring. Maar wat doet Hij daar precies in de tussentijd? Wat is het werk van Christus vandaag?

  53

  Halloween & de leugen over de dood20 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  Halloween heeft heel oude papieren en gaat nog veel verder terug dan het ‘Allerheiligen’ van de Rooms-Katholieke kerk. De rode draad vanouds is de aandacht voor de geesten van gestorvenen. Het universele concept in elke religie is dat de doden niet echt dood zijn maar op een andere manier voortleven na hun sterven. Bij wie sterft gaan de ogen juist open, zo luidt de boodschap. Het is de oude leugen die ooit al klonk in de hof van Eden. Hoe haaks daarop staat het getuigenis van de Schrift…

  56

  misplaatst11 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/misplaatst/

  57

  Jezus is Heer!15 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/jezus-is-heer/

  59

  zoals voorzegd! (1)14 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/zoals-voorzegd-i/

  61

  zoals voorzegd (2)11 uur 00 minuten

  Publicatie: 4 jaar geleden

  https://goedbericht.nl/lezingen/zoals-voorzegd-2/


  Alle seizoenen

  Seizoen 1 - 2014
  Seizoen 2 - 2015
  Seizoen 3 - 2016
  Seizoen 4 - 2017
  Seizoen 5 - 2018
  Seizoen 6 - 2019
  Seizoen 7 - 2020
  Seizoen 8 - 2021
  Seizoen 9 - 2022
  Seizoen 10 - 2023
  Seizoen 11 - 2024