De Zeventig Boeken (Video)

2022 - 2024 3 seizoenen - 100 afleveringen

19 uur 53 minuten totale afspeellengte

Spreker

De Zeventig Boeken - Korte (en minder korte) overdenkingen voor uw dagelijkse Geestelijke voeding, geinspireerd door de Zeventig Boeken.

Sorteer Andersom

1

Het woord van Christus wone rijkelijk in u (Kol.3:16)10 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

2

Wijs en kundig bouwmeester (1 Kor.3:10-15)20 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Paulus was een apostel, en ooggetuige. Paulus was een leraar en apostel van de Natien , maar wat redelijk onbekend is: Paulus was een wijs en kundig bouwmeester

3

Alles werkt mede ten goede. Alles? Ja ALLES! (Rom.8:28)02 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

4

De drie-eenheid ontkracht : Schriftuurlijk bewijs02 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

5

Schriftgeleerden ... wat deden ze?10 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Wat heeft breien met Schriftgeleerden te maken?

6

Paulus en "de hel"06 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Het is heel opvallend dat bij Paulus, de geroepen apostel der Natiën, nergens is zijn brieven en in de verslagen van zijn reizen (handelingen brief) het woord hel* voorkomt * hel is een zeer kwalijke vertaling van het dal van Hinnom , wat gewoon bij Jeruzalem ligt) * zie voor detail bijbelstudie: https://goedbericht.nl/lezingen/de-hel-op-aarde/

8

De zeventig boeken Live Stream00 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

9

Roeping van de 'niet vele' (1 Kor.1:26)57 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

10

Het perfecte plaatje (Kol.1:15)06 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

11

Het 'vier staat tot één principe' (Pasen 2023)08 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

12

Popmuziek en evangelie (1) toekomstmuziek07 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

13

Laatste (wonder)teken in de hof van Getsemane (Lucas 22:47-51)10 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden In de hof lezen we over het laatste wonderteken dat Jezus doet. En het zal u niet verbazen dat het teken van ‘de genezing van het afgeslagen oor’ veel meer te zeggen heeft. De gebeurtenis spreekt van een geweldige belofte voor het volk Israël! Een korte toelichting: -Malchus was de slaaf van de hogepriester. Dat wil zeggen een lijfeigene van de geestelijke leiding van Israël. -De naam Malchus is een afgeleide van het Hebreeuwse ‘Melech’ en betekent ‘koning of koningschap’. -Bij Malchus werd het rechteroor afgeslagen. Rechts heeft in de bijbel altijd te maken met voorrang en eer. Wat is het voorrecht van de Jood? … aan hen zijn de woorden Gods toevertrouwd (Rom.3:2) -Aan Petrus waren de sleutels van het koninkrijk toevertrouwd (Math.16:19) -Petrus die het oor afslaat van Malchus (Joh.18:10) hanteert het zwaard niet als woord van God. Dat woord zegt namelijk: er staat geschreven, en zie ook Hebr.4:12 -De Heer geneest het oor. Malchus, en waar hij voor staat, was dus ‘tijdelijk’ doof. In de geschiedenis van het afgeslagen rechter oor wordt uitgebeeld dat Israël tijdelijk ‘geen gehoor’ zal hebben. Jesaja schreef al in Jes.6:10 ….opdat het met zijn oren niet hore… Maar hoe mooi, de Heer geneest het gehoor, de belofte staat! zie Ezech. 12:24 en verder: Ik zal… ik zal… Ik zal… Ik zal… enz. Zegt de ene GOD! Wonderlijk hoe geschiedenissen waar wij misschien makkelijk aan voorbij lezen, grote beloften bevatten. In dit specifieke geval voor Zijn volk.

14

De dood voert geen heerschappij meer over Hem!03 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden In de Schrift lezen we diverse malen van opwekkingen. Maar een tijd na de opwekking van het dochtertje van Jairus , de jongeling te Nain, Lazarus en Tabita zijn ze allen wederom gestorven, en dat kwam omdat de dood nog steeds heerschappij over hen voerde. Maar het bijzondere van onze Heer is dat (Rom.6:9) ...daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem ! Hij als eersteling is de garantie dat de rest zal volgen (in rangorde). Dat is het evangelie.

16

Span je in voor je redding ? Hoezo ?09 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden De NBV (nieuwe bijbel vertaling) zegt in Fil.2:12 blijf u inspannen voor uw redding. Zij geven hier aan dat jij je zou inspannen ('werken') om je redding te bewerken, maar is dat correct? Antw: neen, want men ontkent dat de redding gegarandeerd is.

17

De bijbel is betrouwbaar47 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

18

Uitspraak van de Korinthiers ...06 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Onderdeel serie over zonde(n) en de vele misverstanden.

19

Zinloos geloof ... dan zijt gij nog in uw zonden (1 Kor.15:16-17)06 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Onderdeel serie over zonde(n) en de vele misverstanden.

20

Wat is het verschil tussen wet en genade?01 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden We gaan op naar de zomer. Soms zie je van die prachtige beelden van surfers op zo'n gigantische golf . Zo surfen wij op ons 'genade surfboard' ;-) .(Rom.5:20) Maar de wet kwam er bij, opdat de misstap zou toenemen. Waar echter de zonde toeneemt, is de genade uitermate overvloedig.

21

Wat doe je met "tegenslagen". Een tip van God zelf (1 Sam16:1)11 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Saul was de eerste koning van Israël maar luisterde op een gegeven moment meer naar mensen (woorden) dan naar God's woord (lees 1 Sam.15:10-26 Saul had de Amelekieten met de ban moeten slaan, maar spaarde koning Agag en het kleinvee). Daarom werd het koningschap door God van Saul afgenomen. We lezen dan dat (de profeet) Samuël leed had over Saul.

22

Weer terug in die sleur...05 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden We ontkomen er niet aan. Na een leuke periode met bijvoorbeeld familie of vrienden, of een prachtige vakantie .... komen we weer thuis in de dagelijkse routine (de sleur). Gods woord zegt daar ook iets over in Prediker 3. In het bijzonder wil ik u attenderen op vers 14 en 15 waar een geweldige belofte staat!

23

Kan God berouw hebben?13 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Als je de bijbel vertalingen leest kom je een aantal keren tegen dat God ergens berouw over zou hebben, maar er is ook een tekst die zegt : God is geen man dat Hij liegen zou of een mensenkind dat Hij berouw zou hebben (Num.23:19). Wat is het nu?

24

Drie reacties en humor van God (Hand.17:15-34)10 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Wat kan er gebeuren als je het evangelie verteld aan vrienden, familie, collega's enz? In Hand.17 lezen we over drie soorten reacties. Men kan u bespotten of men kan onverschillig zijn of men geloofd het woord van God. Aan het einde van het hoofdstuk worden twee namen genoemd... en laat dat nu een stukje humor van God zijn.

25

De vijf maal " hoe" van Rom.10:1402 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

26

27

In slaap vallen in dienst, betekent compliment boodschap03 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Het gebeurt wel eens dat je als spreker iemand "diep ziet nadenken". Maar bedenk dit: bij de boodschap van "hel en verdoemenis" (geen Schriftuurlijke boodschap), is iedereen wakker , alert en 'hyper'. Maar als je vertelt dat we een gelukkige God hebben (1 Tim.1:11), dat God de wereld met zich verzoend (2 Kor.5:18) en dat de dood teniet gedaan wordt en allen in Christus zullen leven.... dan wordt je relax, dan kan je rustig je ogen dicht doen. Het is een compliment voor de spreker.

28

Hier zit een luchtje aan.... of beter gezegd: dit stinkt!03 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Plaatsnamen vertaal je niet. Als je in de grondteksten leest over Jeruzalem dan geef je die plaatsnaam weer, dus Jeruzalem. En precies eender doe je met Kafarnaüm of Bethlehem enz. voor alle plaatsnamen doen de vertalers dat, op één uitzondering na...als ze Gehenna (=dal van Hinnom ten zuid westen van Jeruzalem) tegen komen maken ze er ....hel van. Dus men vertaald de op aarde gelegen geografische plaats gehenna met hel. Wat??? En dat klopt van geen kant. Dat stinkt!

29

Is de tweede dood iets anders dan de dood?06 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Vaak hoor je zeggen dat de tweede dood anders zou zijn dan de dood. Maar het is meer van de dood of anders gezegd, je gaat voor een tweede keer dood. En weet u, de laatste vijand (de dood, zie 1 Kor 15) zal teniet gedaan worden. Vraag: en wat hou je dan over? Juist leven! Wat een evangelie = goed bericht!

30

Vakantie, even niets?... (een must see VLOG)04 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Juist in deze tijd, waarin men open spreekt over de mogelijkheid om via "Artificial Intelligence" religieuze teksten te (her)schrijven, is het zo belangrijk om te beseffen dat de bijbel zichzelf bewijst. In vier studies wordt u meegenomen in 1) de bijbel is uniek in zijn eenheid 2) de bijbel is uniek in zijn voorzeggingen 3) de bijbel is uniek in zijn boodschap 4) de bijbel is uniek in zijn kracht. Ga naar www.goedbericht.nl, kies in de menubalk studieseries, kies de studie "de bijbel bewijst zichzelf"

31

Geloof en redding58 minuten

Publicatie: 11 maanden geleden De overdenking "geloof en redding" bestaat uit: -Inleiding: Math.27:42 & 1 Kor.15:2, drie varianten -Kern: Hand.16:16-34 de gevangenbewaarder te Filipi -Extra schriftuurlijk bewijs : Efez.2:8

32

Beschuldiging Jezus ... omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt (Joh.10:33)11 minuten

Publicatie: 11 maanden geleden Als er ergens een moment was om te bewijzen dat Jezus deel uitmaakte van de drie-eenheid als "de God-zoon", dan was het hier op dit moment geweest. Hier had Jezus luid en duidelijk kunnen bevestigen dat er "een drie-eenheid" is (zoals men leert). Maar niets van dat al, de Heer geeft hier zelf ! aan dat Hij de zoon van God is. (Niet de God-zoon)

33

De dood teniet = allen zullen leven15 minuten

Publicatie: 10 maanden geleden Vele zien niet als Christus Jezus de dood teniet doet, dat er dan maar één conclusie te trekken is, namelijk, allen zullen dan leven. De tegenwerping is vaak 'nee hoor, want zij die niet in het boek des levens geschreven staan worden in de poel van vuur gegooid (de tweede dood) (Openb.20) Maar het ontgaat hen dat de poel van vuur, waar zij voor een tweede keer sterven, niet definitief het einde is. Want we lezen in 1 Kor.15 :26 dat de laatste vijand die teniet gedaan wordt, de dood is. Ook de annihilatie leer (dat God de goddelozen uiteindelijk zal verdelgen) kan geen stand houden want in 2 Tim.1:10 lezen we nu juist dat het Evangelie zegt dat Christus Jezus de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt (2Tim.1:10).

34

Lankmoedigheid / geduld07 minuten

Publicatie: 10 maanden geleden Hoe kan je in deze tijd, waar bijna alles voor handen is, geduld oefenen? Dat kan alleen als je de liefde van God kent. Ik heb een aantal teksten opgezocht, waaruit blijkt dat lankmoedigheid en liefde samen gaan (o.a. in Gal.5:22, 1 Kor.13:4, Efez.4:2 en 1 Thes.5:14)

35

Bruiloft te Kana, dit heeft u nog nooit gehoord!07 minuten

Publicatie: 10 maanden geleden In de tekst Joh.2:1-11 zitten zulke geweldige dingen verborgen die vele nog nooit gehoord hebben; voorbeelden: 'de derde dag' en 'de perfecte timing van God' en 'vullen tot de rand' en 'het beste als laatste' en 'tekenen hebben een betekenis'.

36

Kom van het dak af (van Luc.5 naar Gal.5)39 minuten

Publicatie: 9 maanden geleden

37

Wereldbevolking; zijn er teveel mensen op de aarde? lees Psalm 139!12 minuten

Publicatie: 9 maanden geleden Regelmatig hoor ik om mij heen dat we nu wel met heel erg veel mensen op de aarde zijn. Hoe moet dat gaan, hoor je dan? Maar zijn we met teveel mensen op de aarde? Aan de hand van Psalm 139 krijgt u duidelijk antwoordt.

38

Over welke brief heeft Paulus het in Kol.4:16?06 minuten

Publicatie: 9 maanden geleden

39

Saviour off all - all saved?02 minuten

Publicatie: 8 maanden geleden Een engelstalige versie van ... de eerder gepubliceerde Nederlandse versie zie https://youtu.be/M69kvEBzP3E

40

Zintuigen, mond en de Romeinenbrief09 minuten

Publicatie: 8 maanden geleden Je kan in Gods woord studeren door vers voor vers door teksten te gaan. Maar je kan ook via 'structuren' tot zeer verassende inzichten komen. Zo zit er in de Romeinenbrief een 'parel' verborgen met betrekking tot de mond. De titel van dit filmpje had ook kunnen 'van vloek naar belijden' .

41

(Rom.9:20) ...Waarom hebt gij mij zo gemaakt? (Versie met Chi Coltrane (hallelujah))03 minuten

Publicatie: 8 maanden geleden In mijn archieven vond ik de originele versie die ik gemaakt had van "waarom hebt gij mij zo gemaakt? (Rom.9:20)" met muziek van Chi Coltrane. Ik ga deze publiceren als YouTube het toelaat omdat de tekst van het lied zo goed bij de bijbeltekst Rom.9:20 past. Daar gaat het over 'het geboetseerde' en 'De Boetseerder' : Tekst en muziek: Chi Coltrane (Hallelujah) I used to look at life Thru a shade of grey 'Til I found satisfaction in the things you say You took me in your hands And like a piece of clay You made me so happy, now I'm proud to say Hallelujah _ oh! Hallelujah, Lord, Hallelujah! I'd wake up in the morning An' I'd wanna cry 'Cause all my needed answers Were just passing by The feelin's gettin' stronger each and every day An' now I feel so happy I've just got to say Hallelujah _ oh! Hallelujah, Hallelujah, Lord, Hallelujah! [Copyright Chi Coltrane]

42

Het genade virus slaat hard toe (zeven talen)12 minuten

Publicatie: 8 maanden geleden

43

44

KISS onsterfelijk? ja, maar heel anders dan zij denken07 minuten

Publicatie: 7 maanden geleden

45

Wat is de kern?19 minuten

Publicatie: 7 maanden geleden

46


Alle seizoenen

Seizoen 1 - 2022
Seizoen 2 - 2023
Seizoen 3 - 2024