De Zeventig Boeken (Video)

2020 - 2021 2 seasons - 88 episodes

19 uur 43 minuten total length

Speaker

De Zeventig Boeken - Korte (en minder korte) overdenkingen voor uw dagelijkse Geestelijke voeding, geinspireerd door de Zeventig Boeken.

Episodes

Season 2 2021

Sorteer Andersom

1

Is Christus de "zoon godheid"? De "zoon-God"?05 minutes

Publication: 9 months ago Vandaag staan de teksten Kol.1:19 en Kol.2:9 centraal. Juist deze teksten bewijzen dat Christus NIET de "zoon-God" is! ....zoals ook te lezen valt in 1 Tim.2:5: want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus (Deel 4 - de valstik van de Drie-eenheid")

2

Velen of Allen (deel 2)14 minutes

Publication: 9 months ago Bijbelse onderbouwing van "Velen? of Allen! (deel 1)"

3

De Bijbel is geen zelf-hulp handboek13 minutes

Publication: 9 months ago

4

En de "Term van het jaar 2021" uit de bijbel is geworden .......09 minutes

Publication: 9 months ago In de Romeinen brief gebruikt Paulus twee maal een hele bijzondere, geniale, "out of the box" term. Je komt deze term alleen in Rom.1:5 en Rom.16:26 tegen. Waar gaat het om? Wat wil de term zeggen? Waarom is deze term zo bijzonder?

5

Verloren gaan12 minutes

Publication: 9 months ago

6

Wat gaan we doen in de hemel?13 minutes

Publication: 8 months ago

7

Het Lam van God, dat de zondE van de wereld weg neemt08 minutes

Publication: 8 months ago

8

Waar komt geloof vandaan?13 minutes

Publication: 8 months ago uit de vlog ......Rom.3:10 wordt door het overgrote merendeel van hen die in het religieuze systeem zitten, de “christenen” NIET geloofd. Weet u dat er Goddelijk tussenkomst voor nodig is om die tekst te kunnen geloven. Waarom is dat zo? Dat komt omdat de menselijke trots en het menselijk proberen (lees eigen werken) om God te ‘pleasen’ er zo diep in zit bij “christenen”, dat Rom.3:10 er niet bij past. Dus houdt u vast….. Rom.3:10 Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt, allen zijn afgeweken Maar hoe kan je dan toch geloven, en waar komt geloof dan vandaan?

9

Wapenrusting van God05 minutes

Publication: 8 months ago Wat was Hans van Zetten enthousiast toen Epke in 2012 op de Olympische spelen een gouden medaille haalde aan de rekstok. Geweldig. Hij riep aan het einde van de oefening uit : hij staat ... ik sta... iedereen staat ...en we blijven staan. En dat is de rode draad uit Efez.6:10-20 . We blijven staan in de overwinning die Hij (onze Heer) gehaald heeft

10

God zal iedereen overtuigen!13 minutes

Publication: 7 months ago Over een paar weken zijn de tweede kamer verkiezingen. Ik vind het fascinerend om te zien hoe 'de politieke partijen' ons proberen te overtuigen om toch vooral op hun partij te stemmen. En het proberen te overtuigen doet men via: 'ethos, pathos en logos'. De uitkomst is echter onzeker. God gebruikt een totaal andere manier om te overtuigen. En God zal iedereen overtuigen! Hoe? Daar gaat dit filmpje over

11

Je hebt beheerders nodig als er iets te beheren valt10 minutes

Publication: 7 months ago God heeft voor elke administratie (huishouding) een beheerder gekozen. Timestamps 0:00 intro 0:30 vacature beheerder administratie 1:13 beheerder als er iets te beheren valt 1:30 Wie kiest God als beheerder over administratie genade (Efez.3:1-3) 4:24 Paulus de beheerder administratie genade 5:09 Er zijn meer administraties (Gal.2:7) 5:57 Twee evangeliën m.b.t. redding van zonden 6:50 Paulus is uw en mijn beheerder 7:07 voorbeelden: Gal2:7-9, Gal.3:24-25, Math.15:24-26 7:55 Voor hen die twijfelen deze vragen

12

Wat heeft 'Nike' met Rom.8:37 en 1 Kor.15:57 te maken?07 minutes

Publication: 7 months ago 'Nike' betekent overwinning. En laat Gods woord nu vaak over overwinning spreken. Twee voorbeelden: Rom.8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons lief heeft! 1 Kor.15:54-57 ...de dood is verzwolgen in de overwinning (...) De prikkel van de dood is de zonde en de kracht der zonde is de wet, maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft in onze Here Jezus Christus

13

'Bidden en Vasten' ? OF 'Bidden en Danken' !13 minutes

Publication: 7 months ago Nu de verkiezingen er aan komen roepen sommige mensen andere op om gezamelijk drie dagen 'te bidden en te vasten' zodat er een ommekeer zou komen in Nederland. Ze zien het zo: hoe vaker, en hoe intensiever, en met hoe meer mensen je gaat bidden, hoe groter de kans op succes is bij God. Ik hoop dat u ziet dat als je zo over de ene GOD denkt, dat je GOD dan heel klein maakt. Je maakt de ene GOD dan tot een 'sinterklaas godje', zo van: wie goed doet krijgt lekkers, wie stout is de roe. God's woord maakt duidelijk dat God een plan heeft (Efez.3:11) dat in 'beton gegoten zit', en dat Hij vanaf het begin de afloop verteld (Jes.46:10). Maar God laat zich toch verbidden? en we lezen toch ook dat je mag bidden en smeken...? Hoe zit dat dan?

15

Ootmoed gaat vooraf aan de eer! (Spr.18:12 & Fil.2:3)12 minutes

Publication: 7 months ago Spr.18:12 Voor de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer Ons bekende spreekwoord 'hoogmoed komt voor de val' komt van deze bijbeltekst. Het tweede gedeelte, 'maar ootmoed gaat vooraf aan de eer' is heel onbekend. Maar dat is nu precies wat onze Heer Jezus deed voor Pontius Pilatus en wat u en ik nu in Zijn kracht mogen vasthouden en naar uitkijken.

16

Vragen en Antwoorden: Pasen54 minutes

Publication: 6 months ago TimeStamps 0:00 U zij de glorie (piano muziek) 0:30 Inleiding 1:10 Was de ene daad van Adam een verassing voor God? 3:50 Er gaat bij God nooit iets mis! 4:40 Is Gen.3 vers 15 ‘de moeder belofte’ of een aanzegging tegen de slang? 7:30 De sterren hemel is een illustratie van het evangelie 9:40 Hoe wist de Heer dat hij zou sterven en opstaan? Sprak Hij daar over met God de Vader? 11:30 Zie, hier ben Ik, in de boekrol staat van mij geschreven (Hebr.10 vers 7) 13:40 Kan je voorbeelden benoemen waar de Heer heeft gelezen over de weg die Hij zou gaan? 15:16 illustratie Abraham en Isaak 16:48 Waarom is het sterven van de Heer de basis van het evangelie? En waarom zouden we het sterven ALTIJD in combinatie met de opstanding bedenken. 19:12 Christus stierf ten behoeven van onze zonden (1 Kor.15 vers 3). Wat betekent dat? 19:58 Moest Jezus sterven en plaatsvervangend de straf voor onze zonden dragen? 21:07 Hoe moeten we Jes.53 vers 5 lezen? (maar om onze overtredingen werd hij doorboord …) 23:17 context: Jes.53 vers 4 Wij echter hielden hem voor een geplaagde… 24:36 Hoe zouden we 1 Petr.2 vers 24 lezen? (die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft…) 27:10 Was het sterven van Jezus het offer? of was de opstanding van Jezus het offer? 28:41 Hij heeft zich gegeven voor een losprijs voor ALLEN! Wat is een losprijs en aan wie werd er betaald? 31:35 All Inclusive! 32:30 Waarom is de gekruisigde Christus voor Joden een aanstoot en voor de heidenen een dwaasheid? 34:18 onsterfelijke ziel? 35:18 Hij is de redder van iedereen, daar kan je niets aan af doen ... iedereen zal geloven 37:44 Kan je iets over de tekst 1 Petr.3 vers 19 vertellen? (in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis) 40:51 wat is (de) dood? 42:49 Traditie verteld ons “goede vrijdag, stille zaterdag en opstanding op zondag”, dus twee nachten in het graf, maar de Heer was toch drie dagen en drie nachten in het graf? (Math.12 vers 40) 44:15 In de nacht van Pascha geslacht (14e nissan) …jaarlijkse sabbat (15e nissan) , …wekelijkse sabbat , …daags na de sabbat (dag eerstelings schoof) 46:19 Waarom mocht Maria hem niet aanraken direct na de opstanding? 48:08 Waarom is de opstanding van de Heer (de eersteling) de garantie dat de rest zal volgen? 49:17 Opstanding, ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling 49:58 Teniet doen van de dood is een positieve daad 51:30 Dood verzwolgen in de overwinning! Allen doden worden levend gemaakt!

17

Alle knie en alle tong is echt alle !10 minutes

Publication: 6 months ago Fil.2:9-11 ...daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

18

Redding dankzij Israël - Redding ondanks Israël53 minutes

Publication: 6 months ago

20

Bed en Breakfast van Priscilla en Aquila10 minutes

Publication: 5 months ago

21

Boodschapper - Boodschap (1) Ambassadeur10 minutes

Publication: 5 months ago

22

Boodschapper - Boodschap: (2) het gaat om de boodschap, NIET om de boodschapper14 minutes

Publication: 5 months ago Paulus verteld ons dat het NU het seizoen is van de aangename tijd, en dat het NU de dag is van de redding. (2 Kor.6:2). Het is genade tijd. Het gaat nu om geloof, niet om werken. Maar seizoenen beginnen en hebben ook een einde. En zodra het laatste lid van het lichaam van Christus verzameld is, dan is het seizoen van welbehagen en de dag van redding voorbij. Daarom vertellen we de boodschap van genade en vrede aan een ieder die het wil horen!

23

De toegenomen mensenkennis van dhr. Ouweneel08 minutes

Publication: 5 months ago

24

Kwaad is niet hetzelfde als zonde14 minutes

Publication: 5 months ago God verteld ons zelf in Jes.45:7 (S.V)..dat er buiten Mij niets is, ik ben de Here en niemand meer. Ik formeer het licht en schep duisternis, ik maak de vrede en schep het kwaad. Kwaad is niet hetzelfde als zonde. De woorden 'kwaad' en 'zonde' zijn onderling niet uitwisselbaar in de Schrift. Kwaad (Hebreeuws Ra) betekent verbrijzelen, breken. Kwaad heeft in zichzelf 'een neutrale morele' betekenis. De context is belangrijk. Het hangt af WIE het doet en WAT het motief is. Een terrorist die met dynamiet een gebouw verwoest doet kwaad, maar een architect die een oud gebouw opblaast, om er een ziekenhuis voor in de plaats te zetten ....

25

Onderwees Jezus tegen de wegrukking? (vaak opname genoemd)14 minutes

Publication: 5 months ago In de Schrift lezen we twee opmerkelijke bijbelgedeelten: -in 1 Thes.4:17 zien we dat 'de geredde (de gelovigen)' weggerukt worden. De ongelovigen blijven. -en in Math.24:38 zien we dat 'de geredde (de gelovige, degene die overwinnen, die de stem van de herder horen) blijven en de ongelovigen weggenomen worden. Maar wat is nu? weggerukt worden (naar de hemel) of blijven (op de aarde)? En onderwees Jezus tegen de wegrukking? Het antwoord is verrassend.

26

(2 Sam.6) David, Ark, koning priester, Mikal dochter Saul13 minutes

Publication: 4 months ago Hoe bizar de bijbelse geschiedenissen soms ook lijken, ze verwijzen allemaal, linksom of rechtsom, in de diepste zin naar de Heer die stierf, drie dagen in het graf was, en werd opgewekt door God de Vader. Of je nu de geschiedenis van de drijvende bijl neemt (2 Kon.6) of de onderbroken reis van de Ark, die door David naar Jeruzalem werd gebracht, en heel cynisch werd toegesproken door Mikal , de dochter van Saul (2 Sam.6:11-23)

27

Hoeveel macht heeft de tegenstander (de duivel)?06 minutes

Publication: 4 months ago

28

Vrije wil... kunnen we onafhankelijk van God kiezen?33 minutes

Publication: 4 months ago

29

De Grote Waarom Vragen05 minutes

Publication: 4 months ago

30

Geen vrije wil? Ik ben geen robot, ik ben geen marionet12 minutes

Publication: 4 months ago Zodra je verteld dat de mens geen vrije wil heeft, maar altijd wordt beïnvloed door God bij het nemen van beslissingen, dan krijg je steevast het antwoord: ik ben geen robot, ik ben geen marionet. Maar waar komen die termen (robot en marionet) vandaan? Gods woord spreekt over De Pottebakker en het klei (Jer.18.1-11 en Rom.9:19-21).

31

Iemands nieren proeven (beproevingen en verzoekingen)12 minutes

Publication: 4 months ago

32

Geloof ...iedereen zal er aan geloven ;-)13 minutes

Publication: 3 months ago De afgelopen week (jun 2021) ontving ik een prachtig cadeau via de postbode. De verzender heeft naar meer mensen een cadeau verzonden. Het mooie is dat het cadeau bij mij bijvoorbeeld op woensdag is binnengekomen, en bij de andere misschien pas op donderdag of vrijdag. Precies eender werkt het met geloof. God roept NU de ene, en hij of zij gelooft, maar bij de ander zal het "cadeau later in de week binnen komen". Éen ding staat vast: iedereen zal het cadeau van geloof ontvangen, iedereen zal er uiteindelijk aan geloven

33

Welkom bij de 'outcast' groep Adullam (1 Sam.22:1-3)14 minutes

Publication: 3 months ago De 'adullam groep' is een bijzondere groep mensen die bestaat uit broeders en familie van de koning David EN hen die in moeilijkheden verkeren, of gebukt gaan onder een schuldenlast en of soms verbitterd zijn. Het bijzondere is dat De Aanvoerder ze mee neemt ...

34

Het visitekaartje van Paulus (Titus 1:1-4)35 minutes

Publication: 2 months ago

35

Liefde, romantiek en emoties (deel 1)15 minutes

Publication: 2 months ago

36

Liefde en lust (deel 2)14 minutes

Publication: 2 months ago

37

De Regenboog is een embleem van God's trouw aan ZIJN schepping (Gen.9:8-17)06 minutes

Publication: 2 months ago Veel mensen hebben geen flauw idee waar de regenboog voor staat. Ze hebben het embleem gekaapt en gebruiken het om hun eigen menselijke filosofieën te promoten. Maar het is een embleem van God's trouw aan ZIJN schepping

38

Het grote plaatje.07 minutes

Publication: 2 months ago Om de geschiedenis van de mensheid goed te begrijpen hoef je maar twee personen te bestuderen , namelijk Adam en Christus ...

39

Drie massieve uitspraken Paulus (Rom.3 en 4)08 minutes

Publication: 1 month ago

40

Het wonder van een ei (Job 37:14b ...sta stil en let op Gods wonderen)04 minutes

Publication: 1 month ago Gods majesteit in de natuur 1. Ja, deswege beeft mijn harten springt op van zijn plaats. 2. Hoort, hoort het daveren van zijn stem, de donder, die uit zijn mond komt. 3. Hij laat die los onder de ganse hemelen zijn bliksemlicht tot de einden der aarde. 4. Zijn stem brult achter Hem aan,Hij dondert met de stem zijner majesteiten houdt ze niet terug, wanneer zijn stem zich laat horen. 5. Wonderbaar dondert God met zijn stem;Hij doet grote dingen, en wij begrijpen ze niet; 6. want tot de sneeuw zegt Hij: Val op aarde!en tot de stortregen en de regenstromen: Wordt machtig! 7. De hand van alle mensen verzegelt Hij,opdat alle mensen die Hij gemaakt heeft, het inzien. 8. Het gedierte gaat in zijn schuilplaatsen legt zich neer in zijn holen. 9. De storm komt uit de voorraadkamer,en de koude uit de schuren. 10. Door zijn goddelijke adem maakt Hij het ijs, de watervlakte wordt als gegoten metaal. 11. Ook bezwaart Hij de wolken met water, Hij spreidt zijn lichtende wolken uit, 12. en het schiet naar alle kanten in het rond naar zijn bestel,om al wat Hij gebiedt te volbrengen op het rond der aarde; 13. hetzij tot een roede voor zijn aarde,hetzij tot goedertierenheid, Hij doet het zijn doel vinden. 14. Leen toch het oor aan deze dingen, o Job, sta stil en let op Gods wonderen. 15. Begrijpt gij, hoe God hun opdracht geeft,en hoe Hij het licht zijner wolken doet schijnen? 16. Begrijpt gij iets van het zweven der wolken,de wonderwerken van de Volmaakte in kennis, 17. gij, wiens klederen heet worden,als de aarde stil is vanwege de zuiderhitte? 18. Kunt gij zoals Hij de wolken maken tot een uitspansel,vast als een gegoten spiegel? 19. Maak ons bekend, wat wij tot Hem zullen zeggen; niets toch kunnen wij aanvoeren vanwege de duisternis. 20. Zou het Hem verteld worden, wanneer ik ging spreken?Heeft iemand ooit gezegd, dat hij verdelgd wil worden? 21. Nu eens ziet men geen licht, verduisterd als het is door de wolken,dan weer jaagt de wind voorbij en maakt het helder. 22. Uit het noorden verschijnt goudglans; God is bedekt met geduchte majesteit. 23. De Almachtige, die wij niet begrijpen,is groot van kracht en recht;Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet. 24. Daarom vrezen de mensen Hem,maar geen der eigenwijzen ziet Hij aan.

41

Nieuw bewijs dat eeuwige straf vals is (deel 1)11 minutes

Publication: 1 month ago In dit deel moeten we eerst bespreken: -Waar, in de tijd gezien, moeten we de tekst Math.25:46 (...en deze zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven) plaatsen? of anders gezegd, op welk moment van heils-handelen van God met de mensheid valt Math.25:46 -Is 'Parousia', wat men onterecht vertaald met (weder)komst , één moment of een periode van aanwezigheid?

42

Nieuw bewijs dat eeuwige straf vals is (deel 2)10 minutes

Publication: 1 month ago

43

Hoe rijk leef je? ...als je het evangelie (het goede bericht) kent.09 minutes

Publication: 4 weeks ago We zijn geestelijk steen rijk (Efez.1:3) door het evangelie wat Paulus, de apostel van de Natiën mocht verkondigen, en waar God onze harten voor geopend heeft. Een term, zoals bvb evangelie kan zovaak gebruikt zijn dat het 'niets zeggend wordt' en daarom vandaag vijf prikkelende vragen : -Wat is geen evangelie (geen goed bericht)? -Wat is wel evangelie (wel een goed bericht? -Wat kan je met een evangelie? -Hoevaak zou je evangelie tot je nemen? -Wat werkt evangelie uit?

44

De arrogante mens (Daniël 4)11 minutes

Publication: 3 weeks ago De mensheid, in het algemeen gesproken, rekent totaal buiten God om en zet zichzelf heel graag centraal. Dat horen we al maanden lang in onder andere reclames op de radio. Hoogmoed komt voor de val (Spr.16:18-19). Een bijbels voorbeeld hiervan is Nebukadnessar (Dan.4)

46

Spa rood / energy drank VS levende water (Joh.4 en Joh 7)12 minutes

Publication: 6 days ago Spa rood en energy drank geven tijdelijk een beleving in je mond en een fysieke boost, maar het levende water, het woord van God, de geest van God, geeft enthousiasme, energie, vreugde, dankbaarheid en hoop voor de toekomst. (Joh.4 en Joh.7)

New episodes

Alle seizoenen

Season 1 - 2020
Season 2 - 2021