Da-ath.nl - Lezingen

2010 - 2021 12 seasons - 730 episodes

3 weken 10 uur 3 minuten total length

Speaker

Da-ath.nl

Sorteer Andersom

1

Jaarthema 2021 deel A55 minutes

Publication: 4 months ago Thema voor 2021 werd besprokenin de eh-dienst op 3 januari 2021.Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26038

2

Kolossenzen studie 24 deel A46 minutes

Publication: 4 months ago Op 5 januari 2021 werdKolossenzen 2:10-12 be-sproken. In Hem is al onzerijkdom besloten. Het evan-lie is geweldig, luister hieren hier de studie nog eens na. . https://www.da-ath.nl/?p=26052

3

Kolossenzen studie 24 deel B32 minutes

Publication: 4 months ago Op 5 januari 2021 werdKolossenzen 2:10-12 be-sproken. In Hem is al onzerijkdom besloten. Het evan-lie is geweldig, luister hieren hier de studie nog eens na. . https://www.da-ath.nl/?p=26052

4

Handelingen studie 17 deel A41 minutes

Publication: 4 months ago Op 7 januari 2021 kwam de tweede helft van de toespraakvan Petrus aan de orde. Overde Heer Jezus zei hij nog hetnodige. Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26066

5

Openbaring 18,19 - studie 59 Openb.18:19-19:5 deel A47 minutes

Publication: 3 months ago 12 januari 2021 werd stilgestaanbij de slotwoorden van het gericht over Babylon. Dat is groots en in deze boekrol komt het begrip 'mega'(groot) vaak voor. U kunt naluisteren:deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26093

6

Openbaring 18,19 - studie 59 Openb.18:19-19:5 deel B46 minutes

Publication: 3 months ago 12 januari 2021 werd stilgestaanbij de slotwoorden van het gericht over Babylon. Dat is groots en in deze boekrol komt het begrip 'mega'(groot) vaak voor. U kunt naluisteren:deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26093

7

Handelingen studie 18 deel A42 minutes

Publication: 3 months ago In Handelingen 4 lezen we over de gevolgen van Petrus' toespraakin Jeruzalem. Tegenstand en ookvrucht, 5000 gelovigen maar liefst.Naluisteren: hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26112

8

Kolossenzen studie 25 deel A50 minutes

Publication: 3 months ago Kolossenzen 2:12-17 werd op 19 januari 2021 besproken. In dat gedeelte wijst Paulus drin-gend op onze compleetheid inChristus en wat daar van af wildoen. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26131

9

Kolossenzen studie 25 deel B39 minutes

Publication: 3 months ago Kolossenzen 2:12-17 werd op 19 januari 2021 besproken. In dat gedeelte wijst Paulus drin-gend op onze compleetheid inChristus en wat daar van af wildoen. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26131

10

Handelingen studie 19 deel A40 minutes

Publication: 3 months ago Handelingen 4:13-26 kwam aan de orde 21-01-2021. De confrontatie met het Sanhedrin.Dat was heel wat. Naluisterenkan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26147

11

Openbaring studie 60 - 19:6-16 deel A51 minutes

Publication: 3 months ago De studie bespreekt het deel waarin de Heer Zijn koningschapvestigt als de Koning van de ko-ningen en Heer van de heren. Dat geeft vreugde en gejuich,naluisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26174

12

Openbaring studie 60 - 19:6-16 deel B35 minutes

Publication: 3 months ago De studie bespreekt het deel waarin de Heer Zijn koningschapvestigt als de Koning van de ko-ningen en Heer van de heren. Dat geeft vreugde en gejuich,naluisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26174

13

Handelingen studie 20 deel A44 minutes

Publication: 3 months ago Het gedeelte 4:27-37 verteltdat de apostelen en de gelo-vigen van de koninkrijksgemeentebij elkaar waren en God dankten en Hem aanbaden. Naluisteren kan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26187

14

Kolossenzen studie 26 deel A44 minutes

Publication: 3 months ago In deze studie werden de verzen17-26 van Kolossenzen 2 bespro-ken. Wat is het gevolge van het feit, dat wij in Christus compleetzijn? Dat en meer kunt u naluis-teren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26216

15

Kolossenzen studie 26 deel B35 minutes

Publication: 3 months ago In deze studie werden de verzen17-26 van Kolossenzen 2 bespro-ken. Wat is het gevolge van het feit, dat wij in Christus compleetzijn? Dat en meer kunt u naluis-teren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26216

16

Handelingen studie 21 deel A48 minutes

Publication: 3 months ago Ananias en Saffira wilden iets achter-houden en toch indruk geven dat zealles brachten. Dat was niet in orde, het was hypocriet. Dat had ernstige gevolgen. Anderen vreesden enorm na dit ingrijpen, wonderen en tekenengebeurden, dat zal ook in de nabije eindtijd zo zijn. Naluisteren kan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26229

17

Openbaring studie 61 - 19:17-21 deel A55 minutes

Publication: 2 months ago In dit gedeelte staat de eindstrijd van deze boze eon beschreven. Mattheüs 24, Lucas 21, maar ookZacharia 12-14 spreken over dezegrote veldslag, die direct na het einde van de 70e week van Daniël 9:24-27 zal plaatsvinden. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26258

18

Openbaring studie 61 - 19:17-21 deel B40 minutes

Publication: 2 months ago In dit gedeelte staat de eindstrijd van deze boze eon beschreven. Mattheüs 24, Lucas 21, maar ookZacharia 12-14 spreken over dezegrote veldslag, die direct na het einde van de 70e week van Daniël 9:24-27 zal plaatsvinden. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26258

19

Handelingen studie 22 deel A47 minutes

Publication: 2 months ago Petrus en de andere apostelen van de Besnijdenis werden opnieuw gevangen genomen door het Sanhedrin. S'nachts werden ze echter bevrijd door de boodschapper die Jahweh, de God van Israël, stuurde. Ze gingenopnieuw spreken, de leiders van het volk Israël waren daar niet blij mee, toch kregen ook die iets geweldigs te horen. Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26271

20

Kolossenzen studie 27 deel A45 minutes

Publication: 2 months ago Kolossenzen 3 spreekt van onze wandelals gelovigen, het gezind zijn op wat bovenis, waar Christus is. Wanneer zullen wij metHem geopenbaard worden in heerlijkheid?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26295

21

Kolossenzen studie 27 deel B40 minutes

Publication: 2 months ago Kolossenzen 3 spreekt van onze wandelals gelovigen, het gezind zijn op wat bovenis, waar Christus is. Wanneer zullen wij metHem geopenbaard worden in heerlijkheid?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26295

22

Handelingen studie 23 deel A39 minutes

Publication: 2 months ago Petrus en de apostelen bij het Sanhedrin.Petrus getuigt opnieuw en verdere verhardingblijkt. Ze willen hem doden, maar Gamaliël komt tussenbeide. Het Sanhedrin gaat overstag,maar klopt zijn redenering eigenlijk wel? Petrus en de anderen krijgen stokslagen en eenverbod om te spreken in de Naam van Jezus.Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26306

23

Handelingen studie 23 deel A39 minutes

Publication: 2 months ago Petrus en de apostelen werden door het Sanhedrin bevraagd en na het nieuwste getuigenis van Petrus wilde men hem doden.Gamaliël grijpt in en weet het Sanhedrin tebewegen de apostelen te laten gaan. Dat gebeurde na hen stokslagen te hebben gegeven en een nieuw verbod om de spreken van in de Naam van Jezus. Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26303

24

Openbaring studie 62 - 20:1-3 deel A55 minutes

Publication: 2 months ago In Openbaring 20 gaat het over 'het duizendjarig rijk' waarin de satan ge-bonden is en opgestane heiligen metChristus regeren. Wat bedoelt Petrus in zijn tweede brief? Leven we in deslotfase van deze boze eon? Dat enmeer is na te luisteren: DeelA en DeelB . https://www.da-ath.nl/?p=26347

25

Openbaring studie 62 - 20:1-3 deel B36 minutes

Publication: 2 months ago In Openbaring 20 gaat het over 'het duizendjarig rijk' waarin de satan ge-bonden is en opgestane heiligen metChristus regeren. Wat bedoelt Petrus in zijn tweede brief? Leven we in deslotfase van deze boze eon? Dat enmeer is na te luisteren: DeelA en DeelB . https://www.da-ath.nl/?p=26347

26

Handelingen studie 24 deel A43 minutes

Publication: 2 months ago In Handelingen 6 zien we hoede koninkrijks ekklesia groeit ener wat problemen zijn. Dat moetgeregeld en 7 mannen worden daartoe aangesteld. Naluisteren. . https://www.da-ath.nl/?p=26350

27

Vervuld met erkenning deel A41 minutes

Publication: 2 months ago In Kolossenzen 1:9-14 bidt en danktPaulus om erkenning van Gods wilen erkenning van God. Voor de ge-lovige in Christus Jezus is dat van belang. Naluisteren: hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26363

28

Handelingen studie 25 deel A44 minutes

Publication: 1 month ago Stefanus staat centraal in hetgedeelte 6:8-15. Hij wordt voorhet Sanhedrin gedaagd en danvals beschuldigd, net als zijn Heer destijds. Luister hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26385

29

Kolossenzen studie 28 - 3:1-7 deel A52 minutes

Publication: 1 month ago In dit gedeelte is Paulus opnieuwheel praktisch in zijn aanwijzingen,door heilige geest geleid. Zo tot eervan God en Zijn Christus kunnen leven, dat is het. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26408

30

Kolossenzen studie 28 - 3:1-7 deel B39 minutes

Publication: 1 month ago In dit gedeelte is Paulus opnieuwheel praktisch in zijn aanwijzingen,door heilige geest geleid. Zo tot eervan God en Zijn Christus kunnen leven, dat is het. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26408

31

Handelingen - studie 26 deel A44 minutes

Publication: 1 month ago In de toespraak van Stefanuslees je de geschiedenis vanafaartsvader Abraham. Dat sprak het Sanhedrin aan. Dit betoogvan deze trouwe getuige van deHeer is indringend. Luister hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26425

32

Handelingen studie 27 deel A45 minutes

Publication: 1 month ago In Handelingen 7:12-23 lees jeverder wat Stefanus zei tegen het Sanhedrin als antwoord op de beschuldiging. Veel inhoud, vooral als we parallellen zien inonze Heer Jezus Christus. Naluisteren: hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26455

33

Openbaring studie 63 - 20:1-7 deel A59 minutes

Publication: 1 month ago Op 23 maart 2021 lazen we opnieuw Openbaring 20:1-10, waarvan we en-kele aspecten door konden nemen.In het duizendjarig rijk, hoe ziet het erdan uit in Israël en bij de volkeren?Ook kun je twee millennia zien, met klein tijdverschil. DeelA en DeelB . https://www.da-ath.nl/?p=26462

34

Openbaring studie 63 - 20:1-7 deel B27 minutes

Publication: 1 month ago Op 23 maart 2021 lazen we opnieuw Openbaring 20:1-10, waarvan we en-kele aspecten door konden nemen.In het duizendjarig rijk, hoe ziet het erdan uit in Israël en bij de volkeren?Ook kun je twee millennia zien, met klein tijdverschil. DeelA en DeelB . https://www.da-ath.nl/?p=26462

35

Kolossenzen studie 29 - 3:6-8 deel A49 minutes

Publication: 1 month ago In Kolossenzen 3 spreekt Paulusover de gevolgen van de feitenvan het evangelie. Wat zouden weafleggen? Daarop komt duidelijk antwoord uit de Schrift. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26487

36

Kolossenzen studie 29 - 3:6-8 deel B32 minutes

Publication: 1 month ago In Kolossenzen 3 spreekt Paulusover de gevolgen van de feitenvan het evangelie. Wat zouden weafleggen? Daarop komt duidelijk antwoord uit de Schrift. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26487

37

Openbaring studie 64 - 20:7-10 deel A49 minutes

Publication: 1 month ago Op 8 april 2021 een speciale avond, gewijd aan Gog en Magog. VolgensEzechiël 38 en 39 zal men Israël aan-vallen en belagen. Naluisteren kan:deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26513

38

Openbaring studie 64 - 20:7-10 deel B43 minutes

Publication: 1 month ago Op 8 april 2021 een speciale avond, gewijd aan Gog en Magog. VolgensEzechiël 38 en 39 zal men Israël aan-vallen en belagen. Naluisteren kan:deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26513

39

Handelingen studie 28 deel A42 minutes

Publication: 4 weeks ago In Handelingen 7:23-35 deel 3 van detoespraak van Stefanus tot het Sanhedrin.Steeds kun je een parallel zien met dieandere, grotere Verlosser: de Heer JezusChristus, dat bleek bij Jozef. Zeker ook bij Mozes, prachtig type van Hem Die komen zou. Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26529

40

Kolossenzen studie 30 - 3:9-11 deel A42 minutes

Publication: 3 weeks ago Waarheid en leugen. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Liegt niet tegen elkaarschrijft de apostel. De oude en nieuwemensheid, het onderlinge gedrag is als een kledingstuk wisselen. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26545

41

Kolossenzen studie 30 - 3:9-11 deel B42 minutes

Publication: 3 weeks ago Waarheid en leugen. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Liegt niet tegen elkaarschrijft de apostel. De oude en nieuwemensheid, het onderlinge gedrag is als een kledingstuk wisselen. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26545

42

Handelingen studie 29 deel A54 minutes

Publication: 2 weeks ago Stefanus spreekt in het vervolg over Mozes, Jozua, David en Salomo; zeker voor het Sanhedrinzeer bekende mensen uit Tenach.Daarin liggen voorbeelden en ver-bindingen - zeer aansprekend.Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=26571

43

Openbaring studie 65 deel A48 minutes

Publication: 2 weeks ago Opnieuw kwam het onderwerp Gog en Magog aan de orde. Nuvanuit Ezechiël 39. Van een watandere kant belicht door deze profeet. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26590

44

Openbaring studie 65 deel B45 minutes

Publication: 2 weeks ago Opnieuw kwam het onderwerp Gog en Magog aan de orde. Nuvanuit Ezechiël 39. Van een watandere kant belicht door deze profeet. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26590

45

Handelingen studie 30 deel A54 minutes

Publication: 1 week ago Het laatste deel van de toespraak van Stefanus tot het Sanhedrinmet dramatische afloop.Saulus komt naar voren.Naluisteren: hier. . https://www.da-ath.nl/?p=26612

46

Kolossenzen studie 31 deel A48 minutes

Publication: 1 week ago Op 29 april 2021 kwam Kolossenzen 3:10-12aan de orde. De jonge mensheid maakt deeluit van de nieuwe. Die aan te doen is voor degelovige logisch gevolg van de ontvangen genade van God. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26624

47

Kolossenzen studie 31 deel B46 minutes

Publication: 1 week ago Op 29 april 2021 kwam Kolossenzen 3:10-12aan de orde. De jonge mensheid maakt deeluit van de nieuwe. Die aan te doen is voor degelovige logisch gevolg van de ontvangen genade van God. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26624


Alle seizoenen

Season 1 - 2010
Season 2 - 2011
Season 3 - 2012
Season 4 - 2013
Season 5 - 2014
Season 6 - 2015
Season 7 - 2016
Season 8 - 2017
Season 9 - 2018
Season 10 - 2019
Season 11 - 2020
Season 12 - 2021